Delegation of the European Union to Russia

Ключові уривки з промови Федеріки Моґеріні під час пленарних дебатів у Європейському Парламенті щодо розвитку подій у країнах Східного партнерства

Brussels, 29/11/2019 - 10:47, UNIQUE ID: 191129_4
HR/VP speeches

English version is below

Опублікований текст може відрізнятися від виголошеної промови

 

Дякую вам, пане Президенте, за ваші теплі слова.

Я прощалася із цією пленарною залою вже три чи чотири рази і тут, і в Брюсселі, але для мене велика честь взяти участь в останньому для мене на цій посаді засіданні.

Хочу вас запевнити: я візьму участь не лише в дебатах зараз і ввечері, але й у термінових засіданнях завтра та післязавтра, тож я буду там до останнього моменту, що зможу. Це ознака самовідданості та визнання роботи, яку здійснює цей Парламент, зокрема, у сфері зовнішньої політики.

Дозвольте також подякувати вам за можливість згадати ці п’ять років роботи з нашими східними партнерами. Я добре пам’ятаю, що в 2014 році, коли я вступила на посаду, ця робота була найважливішим елементом нашого зовнішньополітичного та безпекового порядку денного. Зараз я можу з гордістю сказати, що ми,  як Європейський Союз, у різний спосіб стали ближчими до всіх шести наших східних партнерів. Я також вважаю, що завдяки партнерству нам вдалося покращити ситуацію в кожній із цих країн, хоча, очевидно, виклики ще залишаються. Я спробую коротко перерахувати досягнення та позитив, а також недоліки та ті сфери, у яких, на мій погляд, нам ще треба багато працювати разом.

Я вважаю, що пройдений нами позитивний шлях став можливим тільки завдяки тому, що ми завжди працювали заради нашого найбільшого інтересу, спільного для Європейського Союзу та наших східних партнерів – наших людей. Людей Європи, незалежно від того, чи живуть вони в Євросоюзі, чи поза ним.

Двадцять досягнень до 2020 року, над якими ми працюємо в рамках Східного партнерства, зосереджені на питаннях, які найбільше хвилюють наших людей: робочих місцях, енергетичній безпеці, освіті, сильному громадянському суспільстві, незалежних медіа – речах, що дійсно стоять на порядку денному наших громадян.

За ці роки ми уклали амбітні угоди про асоціацію та зони вільної торгівлі з Грузією, Молдовою та Україною. Їхні громадяни також можуть подорожувати до Європейського Союзу без віз по роботі, з туристичною метою, або щоб зустрітися зі своєю сім’єю.

Ми також досягли хорошого прогресу в торгівлі, енергетиці, зв'язку та цифровій сфері. Водночас нам ще потрібно досягти  більшого у сферах верховенства права, правосуддя та боротьби з корупцією.

На початку цього року ми відсвяткували десяту річницю Східного партнерства разом із нашими партнерами. У зв’язку із цим ми вирішили розпочати масштабний процес консультацій щодо майбутнього цього Партнерства. Ми уже отримали понад 200 пропозицій, які надходять не лише від урядів і громадянського суспільства, але й від наукових і ділових кіл, депутатів Європейського Парламенту та інших зацікавлених сторін. Я хочу подякувати вам за внесок, який ви зробили.

Я пишаюся тим, що тепер можу залишити вам і моєму наступнику [Жозепу Борреллю Фонтеллесу] цей величезний капітал ідей, досягнень, але також прагнень і мрій як дуже міцну основу для наступного саміту Східного партнерства та для майбутнього нашого Партнерства як такого.

Звісно, ситуація в кожній із шести країн-партнерів, як і їхні прагнення, відрізняється. Тож дозвольте мені дуже стисло їх описати. 

Україна зіштовхнулася з безпрецедентними викликами через порушення її суверенітету та територіальної цілісності Росією.

Із 2014 року ми надали Україні найбільший пакет допомоги за всю історію Європейського Союзу.  Ми інвестували в Україну більше, ніж у будь-яку іншу країну світу, і жоден інший партнер не інвестував в Україну стільки, скільки це зробили ми.

Це принесло дуже важливі та відчутні результати.  Сьогодні Україна є сильнішою, стійкішою до загроз країною, ніж була раніше.  Нова влада обрала сміливий підхід до реформ, оскільки народ України очікує суттєвих змін у сфері верховенства права, боротьби з корупцією та притягнення до кримінальної відповідальності за банківське шахрайство.

Останніми місяцями позитивні зрушення відбулися й у сфері безпеки – головним чином завдяки конструктивному підходу України.  Саміт Нормандської четвірки, який відбудеться 9 грудня, – це можливість досягти відчутного прогресу.

Наші пріоритети такі ж, як і у наших друзів із країн Східного партнерства, – чи то безпека, хороші робочі місця, якісне державне управління, чи надійні інституції, яким можна довіряти.

Ми завжди орієнтувалися на людей, а не на геополітику.  Я завершу, підкресливши, що вже обговорювала не лише з нашими партнерами на сході Європи, а й зі своїми співрозмовниками трохи далі на схід: наше Східне партнерство не є і, я вірю, ніколи  не буде "проти" кого-небудь;  воно буде "за".  Воно за наших людей, за підвищення рівня життя, включно з демократичними стандартами, за більш мирний європейський континент, що ґрунтується на партнерстві та співпраці.

Я хочу завершити свою промову подякою вам і цьому Парламенту за всю підтримку, яку ви надали роботі з нашими східними партнерами. Адже саме в цій сфері робота Парламенту була ключовою у взаємодії з парламентами країн-партнерів за допомогою діяльності численних делегацій та здійснення численних візитів. Це стало фундаментальною основою у підтримці нашої роботи не тільки з установами, але й із суспільствами шести наших східних партнерів.

Дякую вам.

 

***

 

Key extracts from the speech by Federica Mogherini at the European Parliament Plenary debate on eastern neighbourhood developments

 

Check against delivery!

Thank you, Mr President, for your very kind words.

Indeed it is the third or fourth time that I say goodbye to this hemicycle either here or in Brussels, but it is a pleasure to be back for the last session for which I will be in office.

Just to reassure you, not only will I take the debates today and tonight, but also the urgencies tomorrow and the day after, so I will be there until the very last moment that I could be. This is a sign of dedication and of recognition of the work that this parliament is doing, in particular on foreign policy.

Let me also thank you for the opportunity to look back at these five years of work with our Eastern partners. I remember very well, when I took office in 2014, that was the most important element of our foreign and security policy agenda. I can now proudly say that we have become closer as the European Union to all six of our Eastern Partners, in different ways, and I believe we have managed to improve the situation of each and every one of them through this partnership even if – obviously - challenges remain. I will try to go briefly through the achievements, the positive side, but also the shortcomings and the things on which I see that we still need to work a lot together.

I believe that this positive path that we have followed has been possible because our work has been focused always on our greatest common interest that we share between the European Union and our Eastern partners, and that is our people. The people of Europe, whether they live inside or outside the European Union.

The twenty deliverables that we are implementing within the Eastern Partnership focus on the issues our people care the most about: jobs, energy security, education, strong civil society, independent media - things that are indeed on top of our citizens’ agendas.

In these years, we have put in place ambitious Association Agreements and Free Trade Areas with GeorgiaMoldova and Ukraine. Their citizens can now also travel to the European Union without a visa, when they come for business, for tourism or to visit family.

We have also achieved good progress in trade, energy, connectivity or the digital sphere. At the same time, we need to do more in the fields of the rule of law, judiciary or fighting corruption.

Earlier this year we have celebrated the tenth anniversary of the Eastern Partnership together with our partners, and we decided to launch a broad consultation process on the future of this Partnership. We have now collected more than 200 contributions coming not only from governments and civil society, but also academia, the business community, members of the European Parliament, and other stakeholders. I want to thank you for the contributions you have given us.

I am proud I can now leave to you and to my successor [Josep Borrell Fontelles] this huge capital of ideas, achievements, but also aspirations and dreams – as a very solid foundation for the next Eastern Partnership Summit and for the future of our Partnership itself.

Of course, each of the six countries has a different situation and different aspirations too. So let me very briefly go through them.

Ukraine has faced unparalleled challenges, with Russia's violation of Ukraine's sovereignty and territorial integrity.

Since 2014 we have put together for Ukraine the biggest support package in the history of the European Union. We have invested more in Ukraine than in any other country in the world, and no other partner has invested in Ukraine as much as we have done.

This has led to some very important, tangible results. Ukraine today is a stronger, more resilient country than it used to be. The new government has taken a bold approach to reforms as the people of Ukraine expect substantial change on the rule of law, the fight against corruption and the prosecution of the bank fraud.

In recent months, positive developments have also materialised on the security side – mainly thanks to Ukraine's constructive approach. The Normandy 4 Summit of 9 December is now an opportunity for substantial progress.

Our priorities are the same as those of our friends in the Eastern Partnership countries, be it security, good jobs, good governance, or institutions that they can trust and rely on.

We have always focused on people and not on geopolitics. I want to close on this, to stress once again something that I have discussed not only with our partners in the east of Europe but also with our interlocutors a little bit further east: explaining clearly that our Eastern Partnership is not and I believe will never be "against" anyone. It is “for”. It’s for our people, it’s for improving living standards, including democratic standards, for a more peaceful European continent based on partnership and cooperation.

I want to close by thanking you and this Parliament for all the support you have given to our work with our Eastern partners because, in particular in this field, the work of the parliament has been key in liaising with the national parliaments through your many delegations, through your many visits. This has been a fundamental pillar in accompanying our work with not only the institutions but also the societies of our six eastern partners.

Thank you.

Редакторські розділи: