Delegation of the European Union to Russia

သတင္းစာဆရာတို႔အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈမ်ားအတြက္ အျပစ္ေပးမခံရမႈအဆံုးသတ္ေစေရး အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာေန႔အခမ္းအနားတြင္ အီးယူကိုယ္စားျပဳ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္၏ ေၾကညာခ်က္

၂၀၁၇ခု နိ၀င္ဘာ ၂ ရက္, 02/11/2017 - 06:00, UNIQUE ID: 171031_5
Statements on behalf of the EU

သတင္းသမားတို႔အေပၚက်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ အျပစ္ေပးမခံရဘဲကင္းလြတ္ေနမႈကို အဆံုးသတ္ေစ ေရးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေန႔တြင္ မိမိတို႔အေပၚျခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ေသဆံုးနိင္သည့္အႏၱရာယ္ကိုပင္ ရင္ဆိုင္ကာ ၾသဇာအာဏာအလြဲသံုးစားမႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားအား မီးေမာင္းထိုးျပသကာ အမ်ားလက္ခံထားသည့္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကိုပင္ ျပန္လည္ေမးခြန္းထုတ္ တတ္ၾကသည့္ သတင္းေထာက္မ်ား၏လုပ္ရပ္အား ဥေရာပသမဂၢ အေနျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳလိုက္ရပါသည္။ လြတ္လပ္၍ အမွီအခိုကင္းေသာ သတင္းမီဒီယာဆိုသည္မွာ အမ်ားပါ၀င္မႈရွိျပီး မတူကြဲျပားေသာ္လည္း ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္နိင္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ရပ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သလို၊ မိမိတို႔လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ အစိုးရမ်ား အားတာ၀န္ခံခိုင္းသည့္ ကိရိယာတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

သတင္းသမားတို႔အေပၚက်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ အျပစ္ေပးမခံရဘဲကင္းလြတ္ေနမႈကို အဆံုးသတ္ေစ ေရးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေန႔တြင္ မိမိတို႔အေပၚျခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ေသဆံုးနိင္သည့္အႏၱရာယ္ကိုပင္ ရင္ဆိုင္ကာ ၾသဇာအာဏာအလြဲသံုးစားမႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားအား မီးေမာင္းထိုးျပသကာ အမ်ားလက္ခံထားသည့္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကိုပင္ ျပန္လည္ေမးခြန္းထုတ္ တတ္ၾကသည့္ သတင္းေထာက္မ်ား၏လုပ္ရပ္အား ဥေရာပသမဂၢ အေနျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳလိုက္ရပါသည္။ လြတ္လပ္၍ အမွီအခိုကင္းေသာ သတင္းမီဒီယာဆိုသည္မွာ အမ်ားပါ၀င္မႈရွိျပီး မတူကြဲျပားေသာ္လည္း ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္နိင္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ရပ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သလို၊ မိမိတို႔လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ အစိုးရမ်ား အားတာ၀န္ခံခိုင္းသည့္ ကိရိယာတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

သတင္းေထာက္မ်ားအား တိုက္ခုိက္မႈမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ မူမတူေသာ္လည္းယွဥ္တြဲေနနိင္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအေပၚတိုက္ခိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။သတင္းဆိုသည္မွာ ေပးဆပ္ရမႈတစ္ခုခုျဖင့္ ကၽြန္ပ္တို႔ထံသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္း ၀မ္းနည္းစြာျဖင့္ ကၽြန္ပ္တို႔ျမင္ေတြ႔ ခဲ့ရသလို၊ ဥေရာပသမဂၢတြင္းအပါအ၀င္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေနတဲ့အခါမ်ိဳးေတြမွာပါ သတင္း သမားတို႔အေနျဖင့္ ညွင္းပန္းဖိႏွိပ္မႈ၊ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရမႈတို႔အျပင္ အသတ္ခံရသည္အထိ ျဖစ္ၾကရပါသည္။ သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ မီဒီယာသမားမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ျခင္းမွာ ခံရသူကိုတုိက္ခိုက္ျခင္းသာမကဘဲ အမ်ားျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္လမ္းေၾကာင္းမွျဖစ္ေစ ၎ျပင္ပမွျဖစ္ေစ သတင္းအခ်က္ အလက္ႏွင့္ စိတ္ကူးအေတြးအမ်ိဳးစံုတို႔အား လက္လွမ္းမီရရွိနိင္သည့္အစြမ္းကို ကန္႔သတ္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါ သည္။

အီးယူအေနျဖင့္ သတင္းပညာ၏အရည္အေသြးကိုတိုးျမွင့္ကာ၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာသတင္းမ်ားရရွိနိင္ ေစေရးႏွင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္မ်ားအားျမွင့္တင္ေပးသြားနိင္ရန္အတြက္ သင့္တင့္သည့္နိင္ငံျခား ေရးရာမူ၀ါဒႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာက႑ရပ္မွန္သမွ်ကို ဆက္လက္သံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။သတင္းႏွင့္မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဥေရာပဗဟုိ (ECPMF)အားေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးရာတြင္ အီးယူမွာအဓိကအခန္းက႑မွပါ၀င္ လ်က္ရွိျပီး လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူစီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါရွိ ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ အျခားမီဒီယာသမားမ်ားအား သတ္ျဖတ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္ ေစာ္ကားမႈမွန္သမွ်တို႔ကို ရွိသမွ်အျပင္းထန္ဆံုးေသာ စကားရပ္မ်ားျဖင့္ ကၽြန္ပ္တို႔မွျပစ္တင္ရႈတ္ခ်လိုက္ပါသည္။ နိင္ငံေတာ္အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း သတင္းသမားမ်ား မည္သည့္ဇာတိဇာစ္ျမစ္ကလာသည္ျဖစ္ေစ၊ ၎တို႔လိုက္သည့္သတင္းမွာ အစိုးရႏွင့္ဆိုင္သည္ (သို႔) တရားေရး၊ ဘာသာေရး၊ စီးပြားေရး(သို႔) ရာဇ၀တ္မႈ စသည္တို႔ကိုပင္ အမႈမထားဘဲ ၎တို႔အေပၚျခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ေပးျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္း ျမွင့္တင္သြားမည္ဟူ၍ ကၽြန္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။သတင္းသမားမ်ားအား နိင္ငံေတာ္မွျဖစ္ေစ၊ အစိုးရ မဟုတ္သည့္လူပုဂၢိဳလ္/အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွျဖစ္ေစ တရားမ၀င္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ ျခင္း၊ တိုက္ခုိက္ျခင္းစသည့္စြပ္စြဲမႈတစ္စံု တစ္ရာေပၚေပါက္ခဲ့ပါက ထုိသို႔ေသာျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္သူ မ်ားအားတရားစြဲဆိုကာတရားဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ေစဖို႔ ဆိုသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လြတ္လပ္ ထိေရာက္မႈရွိစြာျဖင့္ မဆိုင္း မတြစံုစမ္းစစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္၍ လြတ္ကင္းမႈရေနျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ခြင့္ဆိုသည့္ အေျခခံက်သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ထိုးႏွက္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

Editorial Sections:

Author