Delegacioni i Bashkimit Europian në Republikën
e Maqedonisë së Veriut

Thirrje për ndarje të granteve për të inicuar zgjidhje të problemeve lokale nga sfera e mjedisit jetësor

21/09/2020 - 12:32
Grantet

Afati përfundimtar për aplikim është 16 tetor 2020