Делегација на Европската Унија во Република
Северна Македонија

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 1258

On the occasion of the World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development, we pay tribute to the essential role of cultural diversity in Europe and around the world for fostering dialogue, respect, and contributing to sustainable development and growth. Europe is a continent of cultural diversity. Our societies, institutions and laws are the outcome of centuries of exchanges of ideas, values, traditions and memories.

По повод Меѓународниот ден против хомофобијата, трансфобијата и бифобијата, Европската Унија ја повторува својата непоколеблива определба да ги унапредува и заштитува правата на лезбејките, геј мажите, бисексуалните, трансродните и интерсексуалните (ЛГТБИ) лица.

Ширум светот и натаму се користат културни, традиционални или верски вредности за да се оправда прогонување, дискриминација, заплашување и грубо малтретирање на ЛГБТИ-лицата, често вклучувајќи злосторства од омраза и екстремни облици на насилство, дури и тортура и убиство.

Languages:

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare kundër Homofobisë, Transfobisë dhe Bifobisë, Bashkimi Evropian përsërit përkushtimin e patundur për promovim dhe mbrojtje të të drejtave të personave lezbik, homoseksuel, biseksuel, transgjinorë dhe interseks (LGBTI).
 
Në mbarë botën, vlerat kulturore, tradicionale ose fetare vazhdojnë të përdoren me qëllim që të arsyetojnë persekutimin, diskriminimin, ngacmimin dhe keqtrajtimin e rëndë kundër personave LGBTI, që shpesh përfshijnë krime të urrejtjes dhe forma ekstreme të dhunës, përfshirë torturë dhe vrasje.
 

On the occasion of the International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia, the European Union reiterates its unswerving commitment to promoting and protecting the rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) persons.

On the occasion of the International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia, the European Union reiterates its unswerving commitment to promoting and protecting the rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) persons.

Languages:

On 13 May 2019, the Council adopted the EU annual report on human rights and democracy in the world for 2018.


The report noted that in 2018 the EU remained at the forefront of the protection and promotion of human rights in a rapidly changing geopolitical landscape. The EU engaged in activities across the globe in line with the objectives set out in the EU action plan on human rights and democracy (2015-2019). The Council recognised that in a volatile and unpredictable world, the Action Plan has been instrumental in taking forward the human rights agenda.

На 13 мај 2019 година, Советот го усвои годишниот извештај на ЕУ за човековите права и демократијата во светот во 2018 година.

Извештајот забележа дека во 2018 година, ЕУ остана предводник во заштитата и унапредувањето на човековите права во геополитички пејзаж подложен на брзи промени. ЕУ се вклучи во активности ширум светот во согласност со целите поставени во Акцискиот план на ЕУ за човекови права и демократија (2015 – 2019). Советот потврди дека во непредвидлив свет, Акцискиот план игра голема улога во спроведувањето на агендата за човекови права.

Languages:

Më 13 maj 2019, Këshilli miratoi raportin vjetor për të Drejtat e Njeriut dhe Demokracinë në Botë për vitin 2018.
Raporti shënon se në vitin 2018 BE-ja mbetet në ballë të mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave të njeriut në një peizazh gjeopolitik që ndryshon shpejtë. BE-ja angazhohet në aktivitete në mbarë globin sipas objektivave të përcaktuara në Planin e Veprimit mbi të Drejtat e Njeriut dhe Demokracisë (2015-2019). Këshilli vlerësoi se në një botë të  paqëndrueshme dhe të paparashikueshme, Plani i Veprimit ka qenë kyç në avancimin e agjendës së të drejtave të njeriut.

Pages