Делегација на Европската Унија во Република
Северна Македонија

Лица за контакт

Делегација на Европската Унија во Република
Северна Македонија

Поштенска адреса: 
Св. Кирил и Методиј 52б, 1000 Скопје

Телефонски број: 
Telephone: (+389) 2 3248 500
Fax: (+389) 2 3248 501


Дополнителни информации за контакт:: 

Контакт лице за човекови права
Г-дин Роберт Лидл,
Министер советник,
Раководител на Оддел за политички прашања, правда и внатрешни работи; информации и комуникации


Делегацијата на ЕУ во Скопје ги следи случувањата во следните области на човековите права:
Граѓански и политички права
спречување на тортура и малтретирање
затворскиот систем
пристап до правда
слобода на изразување
слобода на собирање и здружување
слободата на мисла, свест и религија


Економски и социјални права
права на жени и родова еднаквост
права на децата
социјално ранливи и/или лица со посебни потреби
политики за борба против дискриминацијата
права на труд и синдикални права
права на сопственост


Почитување и заштита на правата на малцинствата, културни права
Роми
Бегалци и внатрешно раселени лицаШеф на Делегацијата: 
Samuel Žbogar