Delegacioni i Bashkimit Europian në Republikën
e Maqedonisë së Veriut

Thirrje për projekte për fushatë që ka për qëllim ngritje të vetëdijes

17/01/2020 - 16:58
Grantet

Thirrje për projekte dhe dokumente përcjellëse për fushatë që ka për qëllim ngritje të vetëdijes mbi tregtinë me njerëz me qëllim të eksploatimit në punë në Maqedoninë e Veriut në kuadër të Horizontal Facility project i financuar nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës.