The Office of the European Union Representative
(West Bank and Gaza Strip, UNRWA)

Tredjeland kan inviteres til PESCO-prosjekter

11/11/2020 - 10:19
News stories

5. november i år vedtok Rådet at tredjeland kan inviteres til å delta i individuelle prosjekter i Det permanente strukturerte forsvarssamarbeidet (PESCO), gitt at de oppfyller visse krav basert på politiske, substansielle og juridiske forutsetninger.

Rådet fastsatte dessuten hvilke prosedyrer som vil gjelde for slik deltakelse.

Muligheten for tredjelandsdeltakelse er et viktig skritt mot tettere forsvarssamarbeid med EUs partnere.

Generelle forutsetninger for deltakelse

De generelle forutsetningene for tredjelands deltakelse kan deles inn i tre kategorier.

For å kunne delta i enkeltprosjekter under PESCO må tredjeland oppfylle visse politiske forutsetninger. Dette innebærer å dele EUs verdier og prinsipper og målene for den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken, samt bidra til å styrke den felles sikkerhets- og forsvarspolitikken. Samtidig er det viktig at landet ikke bryter med sikkerhets- og forsvarsinteressene til EU og medlemslandene, og respekterer prinsippet om gode naborelasjoner. Landet må dessuten ha en dialog med EU som dekker sikkerhet og forsvar under prosjekttiden.

Hva gjelder substansielle forutsetninger må tredjeland bidra med en betydelig merverdi til prosjektene og bidra til å nå prosjektets mål. Dette kan være ved å tilby teknisk ekspertise eller ytterligere kapasiteter, inkludert operativ eller økonomisk støtte. Landet skal heller ikke kunne hemme fremdrift eller forhindre bruk av utviklede kapasiteter.

PESCO krever til slutt at tredjeland har en sikkerhetsavtale om utveksling av gradert informasjon med EU, som altså er en av de juridiske forutsetningene. I tilfeller der PESCO-prosjektet gjennomføres med støtte fra Det europeiske forsvarsbyrået (EDA), må landet dessuten ha en administrativ avtale med EDA.

Tredjeland som møter disse kravene kan dermed bli invitert til å delta i enkeltprosjekter i PESCO av medlemmer i prosjektet. Først må medlemmene av et enkeltprosjekt vurdere hvorvidt de ønsker å invitere et tredjeland som oppfyller de generelle kravene. Deretter skal Rådet avgjøre hvorvidt kravene oppfylles. Ved en positiv avgjørelse vil prosjektmedlemmene så inngå en adrministrativ avtale med det interesserte tredjelandet.

PESCO

I møte med et globalt sikkerhetsmiljø i endring igangsatte EUs globale strategi for utenriks- og sikkerhetspolitikk (EUGS) fra 2016 en prosess mot tettere samarbeid innen sikkerhet og forsvar i EU.

EU-landene anerkjente blant annet behovet for forbedret koordinering, økte investeringer og mer samarbeid innen utvikling av forsvarskapasiteter.

Det permanente strukturerte forsvarssamarbeidet (PESCO) er et konkret resultat av dette: et samarbeid mellom 25 EU-land som nettopp søker å styrke militær beredskap og fylle hull i materialle kapasiteter gjennom bindende forpliktelser.

Nå kan altså også tredjeland som oppfyller de generelle kravene bli invitert med i enkeltprosjekter.

Mer om PESCO og tredjeland finner du her.

Se faktaark om PESCO her.
 

Redaksjonens innhold: