The Office of the European Union Representative
(West Bank and Gaza Strip, UNRWA)

Ажлын байр ба сургалт

06/06/2017 - 17:30
Promo Boxes

General information about Vacancies and traineeships

Гэрээт ажилтанаар ажиллах​

ЕХ-ны төлөөлөлд ажиллаж байгаа​

Дадлагажуулах ажлууд​

Нийтлэлүүд нь CSDP-н зорилгууд дотор боломжтой байгаа​

Бүс нутаг: