Den europeiske unions delegasjon til Norge

EU-nytt 18. mars 2021

17/03/2021 - 21:03
EU-nytt

 

EU, Storbritannia og Norge enige om fiske i Nordsjøen

Historiens første trepartsavtale om fiske i Nordsjøen mellom EU, Norge og Storbritannia er nå klar.  Avtalen fastsetter totalkvoten for Nordsjøfisket og kvotefordelingen mellom partenes respektive fiskeriflåter.

Dette er den første avtalen for fiskeressursene i Nordsjøen som har blitt framforhandlet i et trilateralt format, etter at Storbritannia forlot EU. EU og Norge har også inngått tre topartsavtaler, blant annet for de felles fiskeressursene i Skagerakk og Kattegat samt en naboskapsavtale for Norge og Sverige.

Avtalene gjør at EUs fiskeriflåte vil kunne gjenoppta sin virksomhet i norske farvann, og omvendt. Dette er positivt, da uenighet om tillatelser har satt deler av nordsjøfisket på vent siden 1. januar. 

Les mer her.

Den internasjonale kvinnedagen – Kommisjonen tar grep for likelønn

Den 8. mars ble den internasjonale kvinnedagen markert verden over. I EU-institusjonene og i EUs utenrikstjeneste satte vi fokus på kjønnsrelaterte problemstillinger i Europa og i verden for øvrig.

EUs delegasjon til FN i Gèneve holdt i anledning kvinnedagen et digitalt arrangement der unge kvinnelige aktivister fra verden over holdt innledning om deres ulike kampsaker, fra jenters rett til utdanning, til marin forsøpling, til kamp mot FGM.

I sin uttalelse på kvinnedagen, hyllet Europakommisjonens president Ursula von der Leyen kvinner i EUs arbeid under pandemien. Kommisjonen la i anledning kvinnedagen også fram tiltak for å jevne ut lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Europa.

Kommisjonen vil pålegge arbeidsgivere å gi informasjon om lønninger tidlig i ansettelsesprosessen; enten i stillingsannonsen eller før jobbintervju. Bedrifter med mer enn 250 ansatte må rapportere om lønnsforskjeller mellom menn og kvinner. Ansatte som utsettes for kjønnsbasert lønnsdiskriminering vil kunne kreve erstatning fra arbeidsgiver.

Som president von der Leyen forklarer: «Likt arbeid fortjener lik lønn. Og for å sikre lik lønn trenger vi åpenhet.»

Les mer om lovforslaget her.

EUs digitale kompass

Kommisjonen presenterte i forrige uke sin visjon for den digitale transformasjonen av Europa, kalt Europas digitale kompass. Dette er en konkretisering av EUs digitale strategi, og består av tiltak for å nå de høye ambisjonene for det digitale skiftet.

EU sikter på å bli verdensledende innenfor digitalisering. Digitalisering er et verktøy som kan brukes til å forbedre livene våre samt bidra til mer åpne og bærekraftige samfunn. Tiltakene inkludert i Europas digitale kompass inkluderer:

  • Å styrke digital kompetanse blant borgere og yrkesaktive
  • Investere tungt i sikker og bærekraftig digital infrastruktur
  • Bidra til en storstilt digitalisering av næringslivet og av offentlige tjenester 

Kommisjonen vil i tillegg fasilitere en rekke multinasjonale prosjekter mellom EU, medlemsland og industrien for å møte kritiske utfordringer knyttet til den digitale omstillingen. Kommisjonen vil også jobbe for å styrke EU-borgeres digitale rettigheter, noe som vil bli viktigere i årene som kommer.

Les mer her og her

Horizon Europe-partnerskap framskynder det grønne og digitale skiftet

Europakommisjonen la i slutten av februar fram sitt forslag om 10 nye «europeiske partnerskap» mellom EU, medlemslandene og industrien, med mål om å framskynde omstillingen til et grønt, digitalt og bærekraftig Europa.

Europeiske partnerskap er målrettede samarbeid for å møte kritiske utfordringer, og er en sentral del av Horizon Europe, EUs mest storstilte forsknings- og innovasjonsprogram gjennom tidene. Partnerskapene som foreslås i denne omgangen omhandler blant annet:

  • Sunnhet og helse
  • Biomasse
  • Ren hydrogen
  • Ren luftfart
  • Jernbaner
  • Cyber

Partnerskapene skal bidra til å oppfylle målsetningene i EUs digitale strategi og i EUs grønne giv, samt styrke det europeiske forskningsområdet. De er åpne for en lang rekke private og offentlige aktører, som industrien, forskningsinstitusjoner, universiteter og myndigheter. 

Les mer om forslaget her.

Save the date: Webinar om Horizon Europe-søknader 24. mars

Hvordan lykkes du med Horizon Europe-søknaden? Europakommisjonens generaldirektorat for forskning og innovasjon holder webinar den 24. mars om søknadsprosessen for Horizon Europe, med tips og triks for hvordan søker.

Dette vil være nyttig for alle som forbereder seg til å søke om prosjektmidler fra Horizon!

Agenda og påmeldingsskjema finner du henholdsvis her og her.