Den europeiske unions delegasjon til Norge

For et styrket multilateralt samarbeid

24/02/2021 - 12:46
News stories

 

EU la i forrige uke frem sin nye strategi for å forsterke verdens multilaterale samarbeidssystemer, og støtte opp om en regelbasert internasjonal orden basert på folkeretten og menneskerettighetene. Utfordringene verden står overfor i det 21. århundre kan ikke løses av enkeltland alene. De krever globale løsninger.

Populisme og stormaktskonkurranse har i senere år svekket det multilaterale systemet. Dette er særdeles alvorlig i en tid der det haster å komme til enighet omkring vår tids mest kritiske globale utfordringer.

EU ønsker nå å snu denne trenden. Og det skal gjøres gjennom å bruke de utenrikspolitiske virkemidlene som unionen har til rådighet; diplomatiske, politiske og økonomiske midler for å fremme våre internasjonale standpunkt. EU vil ruste opp sin deltagelse i de multilaterale institusjonene, som FN og IMF, både for å hevde egne interesser og for å styrke institusjonene i seg selv. EUs utenrikssjef Josep Borrell forklarer:

 “Multilateralisme er viktig fordi det fungerer. Men vi kan ikke være "multilateralister" alene. I en tid med voksende skepsis må vi demonstrere fordelene og relevansen til det multilaterale systemet. Vi skal bygge sterkere, mer mangfoldige og inkluderende samarbeid for å fremme dets modernisering og for å forme en global respons til det 21. århundrets utfordringer, som truer hele menneskeheten.” 

Samarbeid skal bygges, både med andre land, naboer og meningsfeller, på tvers av ulike saker. EU ønsker også å bruke sin kollektive styrke for å levere samordnet på overordnede utenrikspolitiske målsetninger.

“Unionen må utvise lederskap, og levere "som én" for å lykkes "som én". EU vil fremme mer effektive koordineringsmekanismer omkring felles prioriteringer og ta dets kollektive styrke bedre i bruk for å nå dette målet."

Strategien beskriver overordnede mål for EUs multilaterale engasjement. Når det kommer til den pågående Covid-pandemien, vil EU jobbe for å sikre universell tilgang på vaksiner for alle land, samt en rettferdig og bærekraftig global gjenoppbygging i kjølvannet av krisen.

Videre vil EU jobbe for å redusere global ulikhet, fremme fred og stabilitet, og beskytte og styrke folkeretten og menneskrettighetene. EU vil gå i bresjen for å modernisere de globale institusjonene, og for at verdenssamfunnet skal vinne kappløpet mot klimaendringene.

Les mer her

Redaksjonens innhold: