Den europeiske unions delegasjon til Norge

Reise til EU fra Norge

12/05/2016 - 15:31
Travel to the EU

Nyttig informasjon om reiser fra Norge til EU, for eksempel om visum, reiserestriksjoner, ambassader, samt informasjon om studier

Schengen-området, som består av 26 land inkludert Norge og Island, er et område uten indre grenser hvor innbyggere, mange tredjelandsborgere, forretningsfolk og turister kan reise fritt uten grense- og passkontroller. Retten til fri reise gjelder for alle som har lovlig opphold i et Schengen-land, det vil si Schengen-borgere samt tredjelandsborgere som har ankommet et Schengen-land på lovlig vis.

Siden Norge er en del av Schengen-samarbeidet har norske borgere – og borgere fra tredjeland som har fått oppholdstillatelse i Norge – rett til å reise fritt i opptil 90 dager i Schengen-området. Med andre ord: de trenger ikke visum for reiser til EU/Schengen-området.

Som en EØS-borger med et gyldig identitetskort eller pass kan du bli i Norge i opptil tre måneder (90 dager). Det samme gjelder dine familiemedlemmer som selv er EØS-borgere. Familiemedlemmer som ikke er EØS-borgere må ha gyldig pass og de må kunne dokumentere at de er en del av din husstand eller at de blir forsørget av deg.

For mer informasjon om besøk og reiser til Norge kan du besøke nettsidene til Utlendingsdirektoratet (UDI) og/ eller Politiet.

Den østerriske ambassade
Thomas Heftyes gate 19-21, 0244 OSLO
Tel: 22 55 23 48 Fax: 22 55 43 61

Den belgiske ambassade
Drammensveien 103 D, 0244 OSLO
Tel: 23 13 32 20 Fax: 23 13 32 32

Den britiske ambassade
Thomas Heftyes gate 8, 0244 OSLO
Tel: 23 13 27 00 Fax: 23 13 27 89

Republikken Bulgarias ambassade
Tidemandsgate 11, 0244 OSLO
Tel: 22 55 40 40 Fax: 22 55 40 24

Kroatias ambassade  
Drammensveien 82, 0271 OSLO
Tel: 23 01 40 50 Fax: 23 01 40 60 E-post: croemb.oslo@mvep.hr

Republikken Kypros ambassade
Chancery: Birger Jarlsgatan 37, Box 7649
SE-103 94 STOCKHOLM, SWEDEN
Tel: 46 8 24 50 08 Fax: 46 8 24 45 18

Den tsjekkiske ambassade
Fritzners gate 14, 0244 OSLO
Tel: 22 12 10 30 Fax: 22 55 33 95

Den konglige danske ambassade
Olav Kyrres gate 7, 0244 OSLO
Tel: 22 54 08 00 Fax: 22 55 46 34

Den estiske ambassade
Parkveien 51 a, 0244 OSLO
Tel: 22 54 00 70 Fax: 22 54 00 71

Den finske ambassade
Thomas Heftyes gate 1, 0244 OSLO
Tel: 22 12 49 00 Fax: 22 12 49 49

Den franske ambassade
Drammensveien 69, 0244 OSLO
Tel: 23 28 46 00 Fax: 23 28 46 70

Forbundsrepublikken Tysklands ambassade
Oscars gate 45, 0244 OSLO
Tel: 23 27 54 00 Fax: 22 44 76 72

Den greske ambassade
Nobels gate 45, 0244 OSLO
Tel: 22 44 27 28 Fax: 22 56 00 72

Den ungarske ambassade
Sophus Lies gate 3, 0244 OSLO
Tel: 22 55 24 18 Fax: 22 44 76 93

Den irske ambassde
Haakon VIIs gate 1, 0244 OSLO
Tel: 22 01 72 00 Fax: 22 01 72 01

Den italienske ambassade
Inkognitogaten 7, 0244 OSLO
Tel: 23 08 49 00 Fax: 22 44 34 36

Republikken Latvias ambassade
Bygdøy Allé 76, 0268 OSLO
Tel: 22 54 22 80 Fax: 22 54 64 26

Republikken Litauens ambassade
Dronningens gate 3, 0244 OSLO
Tel: 22 12 92 00 Fax: 22 12 92 01

Luxembourgs ambassade
Fridtjof Nansens Plads 5
DK-2100 KØBENHAVN Ø, DENMARK
Tel: +45 35 26 82 00 Fax: +45 35 26 82 08

Maltas ambassade

Chancery: Lille Strandstræde 14B
DK-1254 KØBENHAVN K, DENMARK
Tel: 45 33 15 30 90 Fax: 45 33 15 30 91

Den kongelige nederlandske ambassade
Oscars gate 29, 0244 OSLO
Tel: 23 33 36 00 Fax: 23 33 36 01

Republikken Polens ambassade

Nedre Vollgate 5, 0158 OSLO
Tel: 2Fax: 22 44 48 39

Den portugisiske ambassade
Josefines gate 37, 0244 OSLO
Tel: 23 33 28 50 Fax: 22 56 43 55

Den rumenske ambassade
Oscars gate 51, 0258 OSLO
Tel: 22 56 12 37 Fax: 22 43 16 74

Den slovakiske ambassade
Thomas Heftyesgate 24, 0244 OSLO
Tel: 22 04 94 70 Fax: 22 04 94 74

Den slovenske ambassade
Amaliegade 6, 2nd floor
1256 KØBENHAVN, DENMARK
Tel: +45 33 73 01 20 Fax: +45 33 15 06 07

Den spanske ambassade
Halvdan Svartes gate 13, 0268 OSLO
Tel: 22 92 66 90 Fax: 22 55 98 22

Den svenske ambassade
Nobels gate 16, 0244 OSLO
Tel: 24 11 42 00 Fax: 22 55 15 96 

 

EUs søkerlands ambassader akkreditert til Norge:

Republikken Makedonias ambassade (FYROM)
Chancery: Erling Skjalgssons gate 19 B, 0267 OSLO
Tel: 22 55 15 44 Fax: 22 55 06 22 E-post: goran.cekov@mfa.gov.mk

Den montenegrinske ambassade
Serbias ambassade ivaretar konsulære funksjoner

Republikken Serbias ambassade
Drammensveien 105, 0244 OSLO
Tel: 23 08 68 57 Fax: 22 55 29 92

Halvdan Svartes gate 5, 0244 OSLO
Tel: 22 12 87 50 Fax: 22 55 62 63
 
Capllavägen 7
181 32 STOCKHOLM, SWEDEN
Tel: (+46) 8 731 0920 /30 Fax: (+46) 8 767 6557

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020, og er verdens største utdanningsprogram med et budsjett på 14,7 milliarder euro. Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland.

Gjennom Erasmus+ vil mer enn fire millioner personer motta støtte til utdanning, opplæring, praksis eller frivillig arbeid i utlandet, og programmet omfatter elever, studenter, nyutdannede og ansatte ved utdannings- og opplæringsinstitusjoner. EUs målsetting er å fordoble antall personer som årlig får støtte gjennom programmet innen 2020.

Erasmus+ bygger på prioriteringene i EUs 10-årige strategi for vekst og sysselsetting, Europa 2020. I tråd med disse, er noen av de mest sentrale satsingsområdene i Erasmus+ kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv.

Hvem kan delta?

Studenter kan få støtte til utenlandsopphold som en integrert del av utdanningen sin. Det kan være studie- eller praksisopphold, og kan inngå på alle studienivå (bachelor, master og ph.d.). 

Ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner eller bedrifter kan få støtte til undervisnings- eller opplæringsopphold ved et universitet eller en høgskole.

Hvem kan søke?

Norske høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om støtte til mobilitetsopphold for sine studenter og ansatte gjennom Erasmus+. 

Alle høyere utdanningsinstitusjoner må inngå en institusjonsavtale (inter-institutional agreement) med sine partnere før student- og ansattutveksling kan settes i gang.

Det er én avtaletekst som gjelder for avtaler med institusjoner i programland, og én som gjelder for avtaler med institusjoner i partnerland (land utenfor EU/EØS-området).  Avtalemalene er tilgjengelige på Europakommisjonen sine nettsider.

Er du student eller ansatt kan du ikke søke direkte selv, men du må ta kontakt med internasjonal koordinator ved ditt universitet eller høgskole.

Programland og partnerland

Programlandene i Erasmus+ omfatter de 28 EU-landene, de tre EØS-landene samt Makedonia og Tyrkia. Partnerland inkluderer Sveits, Russland og nabolandene i øst, Vest-Balkan og Sør-Middelhavet. Øvrige land har under bestemte vilkår mulighet til å delta i enkelte tiltak. Se Erasmus+ programguide 2016 for mer informasjon.

Norsk deltagelse

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet, mens ungdomsdelen av det nye programmet (Aktiv Ungdom) administreres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

Languages:
Redaksjonens innhold: