Delegation of the European Union to Nicaragua

EEAS RSS Feeds

Displaying 11 - 20 of 1653

ევროკავშირი იბრძვის ადამიანის უფლებების დაცვისა და პატივისცემისათვის და სიკვდილით დასჯის გლობალური გაუქმება კვლავ ერთ-ერთ მთავრ პრიორიტეტად რჩება. ჩვენ აღვნიშნავთ სიკვდილით დასჯის საწინააღმდეგო მსოფლიო და ევროპულ დღეს და  ვადასტურებთ ჩვენს მყარ პოზიციას სიკვდილით დასჯის წინააღმდეგ.

ЕС борется за соблюдение и уважение прав человека, и глобальная отмена смертной казни остается значимым приоритетом. Мы отмечаем Европейский и Всемирный день борьбы против смертной казни, подтверждая нашу решительную позицию против смертной казни.

The EU has been battling for the implementation and respect for human rights, and the global abolition
of death penalty remains a prominent priority. We celebrate the European and World Day against Death
Penalty by reaffirming our strong stand against capital punishment.

EU đã và đang đấu tranh để thực hiện và tôn trọng nhân quyền, và việc xóa bỏ án tử hình trên toàn cầu vẫn là một ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi kỉ niệm Ngày châu Âu và Thế giới chống lại Án tử hình bằng cách tái khẳng định lập trường mãnh mẽ của chúng tôi chống lại hình phạt tử hình.

A UE tem lutado pela aplicação e pelo respeito dos direitos humanos e a abolição global da pena de morte continua a ser uma prioridade de destaque. Celebramos o Dia Europeu e Mundial contra a Pena de Morte, reiterando a nossa firme posição contra a pena de morte.

يكتسي إلغاء عقوبة الإعدام أولوية بارزة  في سياق النضال الذي يخوضه الاتحاد الأوربي من أجل تنفيذ حقوق الإنسان واحترامها. وإذ نحتفي باليوم الأوروبي والعالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، فإننا نؤكد مجددا موقفنا القوي المناهض لعقوبة الإعدام.

Today on the World and European Day Against the Death Penalty, the European Union and the Council of Europe reaffirm their opposition to the use of capital punishment in all circumstances and call for the universal abolition of the death penalty.

Hôm nay, vào ngày châu Âu và Thế giới chống lại Án tử hình, Liên minh châu Âu và Hội đồng châu Âu tái khẳng định sự phản đối với việc sử dụng hình phạt tử hình trong bất kỳ hoàn cảnh nào và kêu gọi xóa bỏ án tử hình trên toàn thế giới.

بمناسبة اليوم العالمي والأوروبي لمناهضة عقوبة الإعدام، يؤكد الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا مجددا معارضتهما لتنفيذ هذه العقوبة تحت أي ظرف كان ويدعوان إلى إلغائها على مستوى العالم.

I dag, på den internasjonale og europeiske dagen mot dødsstraff bekrefter EU og Europarådet vår motstand mot bruk av dødsstraff under alle omstendigheter og vårt fortsatte krav om universell avskaffelse av dødsstraff.

Pages