Delegation of the European Union to Nicaragua

Припинити насильство над жінками: заява Єврокомісії та Високого представника ЄС

Brussels, 25/11/2021 - 13:42, UNIQUE ID: 211125_7
Press releases

English version is below:

Припинити насильство над жінками: заява Єврокомісії та Високого представника ЄС

Напередодні Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок 25 листопада Європейська Комісія та Високий представник ЄС/Віцепрезидент Європейської Комісії Жозеп Боррель оприлюднили таку заяву:

«Насильство щодо жінок і дівчат є поширеним порушенням прав людини.

У Європі кожна 3-тя жінка у віці 15 років і більше повідомила, що зазнавала певної форми фізичного та/або сексуального насильства. Кожна десята жінка повідомила, що стала жертвою певної форми сексуального насильства, а кожна 20-та була згвалтована. Більш ніж кожна 5-та жінка постраждала від фізичного та/або сексуального насильства з боку теперішнього або попереднього партнера, тоді як 43% жінок зазнали певного ставлення у стосунках, яке містило в собі форми психологічного насильства та/або контролю.

Домашнє насильство було «тіньовою пандемією» ще до спалаху COVID-19. Під час пандемії COVID-19 випадки домашнього насильства почастішали. Це привернуло увагу всіх до того факту, що для багатьох жінок і дівчат дім не є безпечним місцем. Масштаб проблем все ще тривожить. Бачення Європи, де жінки та чоловіки, дівчата і хлопці у всьому їхньому різноманітті вільні від насильства та стереотипів і мають можливість процвітати та бути лідерами, — це основа Стратегії ЄС щодо ґендерної рівності на 2020-2025 роки.

Ґендерне кібернасильство швидко поширюється. Із цим відносно новим явищем стикаються усі жінки, хоча ті, які є помітними у суспільному житті, наприклад, журналістки та політикині, непропорційно часто зазнають ґендерного кібернасильства. Це може впливати на прийняття ними демократичних рішень: вони не наважуються висловлювати політичні думки через страх стати мішенню онлайн.

Протягом цього року ми також були свідками тривожних подій, які загрожували жінкам і дівчатам у всьому світі. У березні турецький уряд вирішив вийти зі Стамбульської конвенції. Це викликало рішучу реакцію з боку жінок у Туреччині та за її межами, які вийшли на вулиці на знак протесту. З червня події, що розгортаються в Афганістані, загрожують правам афганських жінок і дівчат. Багато з них залишаються у небезпеці через свою роботу, навчання, діяльність та свої погляди. Використання сексуального насильства як зброї війни та пов’язана з цим безкарність у Тиграї, Ефіопії, та на сході Демократичної Республіки Конго (ДРК) продовжуються, і цьому не видно кінця. Це лише декілька прикладів. Ми засуджуємо та закликаємо припинити насильство над жінками всюди, включно із конфліктними ситуаціями*.

Прогрес можливий, і ми повинні невтомно продовжувати працювати разом, щоб досягти більшого. Комісія запропонує розширити список «злочинів ЄС», щоб охопити мову ненависті та злочини на ґрунті ненависті. Це дозволить ЄС криміналізувати мову ворожнечі та злочини на ґрунті ненависті за ґендерною ознакою. Ми також запропонуємо нове законодавство для запобігання та боротьби з насильством над жінками та домашнім насильством. Воно пропонуватиме конкретні заходи для запобігання такому насильству, включно із тим, що вчиняється онлайн. Це допоможе захистити та підтримати жертв, покращити їх доступ до правосуддя та забезпечити кращу координацію між компетентними органами.

Ми продовжимо ініціативу Spotlight від ЄС та ООН, яка допомогла 650 тисячам жінок і дівчат у всьому світі та захистила їх або запобігла насильству щодо них. Ініціатива навчала 880 тисяч чоловіків і хлопців позитивній маскулінності, ненасильницькому вирішенню конфліктів і батьківству, а також сприяла підписанню або підсиленню 84 національних законів і політики щодо боротьби з ґендерним насильством.

Ми посилюємо наші дії та закликаємо інших до подальшої відданості та співпраці.

Зробімо Європу та решту світу безпечними для всіх жінок і дівчат».

Контекст

Насильство щодо жінок та дівчат є поширеним та нищівним порушенням прав людини, що відбувається у всьому світі. Про цей вид насильства майже не повідомляють через стигму та сором навколо цього поняття, а також через відсутність довіри до влади. В результаті багато зловмисників залишаються на свободі та непокараними.

Комісія також запропонує ініціативу, що запрошує Раду прийняти рішення про включення злочинів на ґрунті ненависті та мови ворожнечі до переліку «злочинів ЄС», зазначених у ст. 83 Договору про функціонування Європейського Союзу.

Це у подальшому дозволило би Комісії запропонувати законодавство, спрямоване також на такі специфічні форми серйозного насильства щодо жінок, які можна визначити як мізогінна мова ворожнечі або злочини на ґрунті ненависті.

Комісія продовжує працювати над приєднанням ЄС до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, Стамбульської конвенції. Стамбульська конвенція — це всеосяжний та потужний правовий інструмент для запобігання та боротьби з ґендерним та домашнім насильством та захисту тих, хто постраждав. У рамках ініціативи «Новий поштовх до європейської демократії» Комісія запустить нову законодавчу пропозицію щодо запобігання та боротьби з насильством щодо жінок та домашнім насильством. Ініціатива матиме ту ж мету, що й Стамбульська конвенція, забезпечуючи держави-члени ЄС ефективними заходами для запобігання та боротьби з насильством щодо жінок та домашнім насильством.

На міжнародному рівні План дій ЄС щодо ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок у зовнішній діяльності 2021–2025 (GAP III) забезпечує амбітні рамки зовнішньої політики для досягнення прогресу в ґендерній рівності та розширенні прав і можливостей жінок відповідно до стратегії ЄС щодо ґендерної рівності. Забезпечення свободи від усіх форм ґендерного насильства є центральною частиною цього плану.

ЄС продовжить докладати зусилля для подолання сексуального та ґендерного насильства в усьому світі, зокрема й у нестабільних, конфліктних та надзвичайних ситуаціях, наприклад, через Spotlight Initiative, спільну глобальну програму ЄС та ООН з ліквідації усіх форм насильства щодо жінок та дівчат.

Європейська Комісія, Європейська служба зовнішньої дії та Рада ЄС увечері в четвер, 25 листопада, підсвітять свої будівлі в Брюсселі помаранчевим кольором, щоб продемонструвати свою підтримку у боротьбі з насильством щодо жінок. Зображення будуть доступні на каналі EbS.

Більше інформації:

Інформаційний бюлетень про заходи ЄС у боротьбі з насильством щодо жінок

Припинення ґендерного насильства

***

Stop Violence Against Women: Statement by the European Commission and the High Representative

Ahead of the International Day for the Elimination of Violence against Women on 25 November, the European Commission and the High Representative/Vice President, Josep Borrell, issued the following statement:

“Violence against women and girls is a pervasive human rights violation.

In Europe, one woman in three aged 15 or above reported having experienced some form of physical and/or sexual violence. One in 10 women reported having been victim to some form of sexual violence, and one in 20 had been raped. Just over one in five women have suffered physical and/or sexual violence from either a current or previous partner, whilst 43% of women have experienced some form of psychologically abusive and/or controlling behaviour when in a relationship.

Domestic violence had been a ‘shadow pandemic' already before COVID-19 broke out. During the COVID-19 pandemic, cases of domestic violence have increased, bringing to the attention of all that for many women and girls home is not a safe place. The scale of the problem remains alarming. A vision for a Europe where women and men, girls and boys, in all their diversity, are free from violence and stereotypes and have the opportunity to thrive and to lead – this is the basis of the EU Gender Equality Strategy 2020-2025

Gender-based cyber violence is spreading fast. A relatively new phenomenon is experienced by all women, though women visible in public life, such as journalists and politicians, experience gender-based cyber violence disproportionately often, which can affect democratic decision-making: they do not dare express political opinions due to fear of online targeting.

Over the year, we also witnessed worrisome developments threatening women and girls worldwide. In March, the Turkish government decided to withdraw from the Istanbul Convention, generating a resolute reaction from women in and outside Turkey who poured on to the streets in protest. Since June, the unfolding events in Afghanistan are threatening the rights of Afghan women and girls, many of whom remain at risk due to their work, studies, activities and their opinions. The use of sexual violence as a weapon of war and related impunity in Tigray, Ethiopia, and in eastern Democratic Republic of the Congo (DRC) continue, without end in sight. These are just a few examples. We condemn and call for the end of violence against women everywhere, including in conflict situations*.

Progress is possible and we must continue to work together tirelessly to achieve more. The Commission will propose to extend the list of ‘EU crimes' to cover hate speech and hate crime. This will allow the EU to be able to criminalise gender-based hate speech and hate crime. We will also propose new legislation to prevent and combat violence against women and domestic violence. It will propose concrete measures to prevent such violence, including when perpetrated online, to protect and support victims, improve their access to justice, and to ensure better coordination between competent authorities.

We will continue with the EU-UN Spotlight Initiative which has helped 650,000 women and girls worldwide and protected them or prevented violence against them, educated 880,000 men and boys on positive masculinity, non-violent conflict resolution and parenting, and contributed to the signature or strengthening of 84 national laws and policies to fight gender-based violence.

We are stepping up our action and call to others for continued commitment and collaboration.

Let's make Europe and the rest of the world safe for all women and girls.”

Background

Violence against women and girls is a widespread and devastating human rights violation that takes place everywhere across the globe. This type of violence remains largely unreported due to the stigma and shame surrounding it, and the lack of confidence in authorities. As a result, many perpetrators remain free and unpunished.

The Commission will also present an initiative inviting the Council to take a decision to include hate crime and hate speech in the list of ‘EU crimes' set out in Art. 83 TFEU. This would subsequently allow the Commission to propose legislation addressing also those specific forms of serious violence against women that can be defined as misogynous hate speech or hate crime.

The Commission continues to work on the EU's accession to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, the Istanbul Convention. The Istanbul Convention is a comprehensive and powerful legal instrument to prevent and combat gender-based and domestic violence and protect the victims. As part of the initiative A New Push for European Democracy, the Commission will launch a new legislative proposal to prevent and combat violence against women and domestic violence. The initiative will have the same objective as the Istanbul Convention; ensuring that EU Member States have effective measures in place to prevent and combat violence against women and domestic violence.

Internationally, the Action Plan on Gender Equality and Women Empowerment in External Relations 2020 – 2025 (GAP III) provides an ambitious external policy framework for achieving progress on gender equality and women's empowerment, in coherence with the EU gender equality strategy. Ensuring freedom from all forms of gender-based violence is a central part of it. The EU will continue its efforts to curb sexual and gender-based violence throughout the world, including in fragile, conflict and emergency situations, for example through the Spotlight Initiative, a joint EU-UN global programme to eliminate all forms of violence against women and girls.

The European Commission, the European External Action Service and the Council of the EU will be lighting up their buildings in Brussels in orange on the evening of Thursday 25 November to show their support for combatting violence against women. Pictures will be available on EbS.

For More Information:

Factsheet on EU action to combat violence against women

Ending gender-based violence

Редакторські розділи:

Автор