Delegation of the European Union to Nicaragua

“Orange the World: ПРИПИНИТИ НАСИЛЬСТВО ЩОДО ЖІНОК НЕГАЙНО!” Спільна заява до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок – 25 листопада, та кампанії 16 днів активізму проти ґендерно зумовленого насильства, 2021

Київ, 25/11/2021 - 09:06, UNIQUE ID: 211125_2
Press releases

English version is below

Представництво ЄС в Україні, Консультативна місія ЄС з реформування цивільного сектору безпеки в Україні (КМЄС), Oфіс Ради Європи в Україні спільно з посольствами Бельгії, Канади, Хорватії, Кіпру, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Угорщини, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Румунії, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Великобританії, а також Офісом Координаторки системи ООН в Україні та Представництвом Європейського Інвестиційного Банку в Україні з нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок 25 листопада та кампанії 16 днів активізму проти ґендерно зумовленого насильства, підтверджують відданість справі захисту права жінок і дівчат в Україні жити вільним від насильства життям.

Цьогоріч Міжнародна кампанія 16 днів активізму відзначає своє 30-річчя. Як би ми не бажали, щоб у цій Кампанії більше не було потреби, реальність є іншою, на жаль.

Дослідження доводять, 67% жінок в Україні зазнавали психологічного, фізичного чи сексуального насильства з боку партнера чи іншої особи, починаючи з 15-річного віку. Найчастіше винуватцями є статеві партнери. Наведені цифри не відображають вплив пандемії COVID-19, яка посприяла загостренню усіх чинників, що призводять до насильства щодо жінок і дівчат, включаючи безробіття та бідність, і посилила дію багатьох із першопричин, таких як ґендерні стереотипи та згубні соціальні норми.

Затвердження у цьому році Національної стратегії у сфері прав людини  та Плану дій з її реалізації в Україні є важливою складової боротьби з ґендерно зумовленим насильством. У рамках Стратегії Україна бере на себе зобов’язання щодо вдосконалення законодавства із протидії ґендерно зумовленому насильству, а також підвищення ефективності розслідувань та систем допомоги жертвам.

Ми закликаємо до ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством, також відому як Стамбульська конвенція, яка підсилить імплементацію національного законодавства про насильство щодо жінок та домашнє насильство.

Ратифікація Стамбульської конвенції спонукатиме Україну вживати подальших заходів для запобігання насильству над жінками, захисту жертв, притягнення до відповідальності винних і, загалом, до прийняття комплексної політики для припинення цього порушення прав людини. Ми також визнаємо та підтримуємо зусилля українських жіночих організацій, які відстоюють необхідність ратифікації Стамбульської конвенції.

Значна частина винних не вважають власну насильницьку поведінку злочином. Вони радше сприймають її як «нормальну», звинувачують жертву в провокуванні такої насильницької та образливої поведінки та не визнають свою провину. Отже, сприяння ґендерній рівності та боротьба з ґендерними стереотипами та сексизмом є ключовими елементами припинення ґендерно зумовленого насильства щодо жінок. Варто зазначити, що кількість випадків ґендерно зумовленого насильства традиційно занижується в офіційних звітах. Коли ж такі випадки належним чином оформлені протоколами та передаються до судових установ, рівень обвинувальних вироків є дуже низьким.

У червні 2019 року Міжнародна організація праці (МОП) прийняла Конвенцію № 190 про викорінення насильства, у тому числі ґендерно зумовленого насильства, та домагань у сфері праці.  Ми закликаємо Україну ратифікувати цю Конвенцію.

Зазначається, що звинувачення жертви та складність доведення домагань у суді є найбільшими перешкодами в боротьбі із сексуальними домаганнями на робочому місці.

Ми визнаємо, що (сексуальні) домагання, ґендерні стереотипи та сексизм на роботі, як і ґендерне насильство щодо жінок є вирішальними факторами, які стримують жінок не лише в кар’єрному зростанні, але й у всіх аспектах життя. Тому ми закликаємо державні органи України посилити відповідні системи запобігання та реагування.

Ми прагнемо покласти край насильству щодо жінок і закликаємо Україну об’єднати з нами зусилля. Настав час покласти край ґендерно зумовленому насильству і рухатися до відповідальності.

______________

 

“Orange the World: END VIOLENCE AGAINST WOMEN NOW!”

Joint statement in observance of the International Day for the Elimination of Violence Against Women on November 25 and the accompanying 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, 2021

 

In observance of the International Day for the Elimination of Violence Against Women on November 25, and the accompanying 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, the EU Delegation to Ukraine, the EU Advisory Mission for Civilian Security Sector Reform (EUAM Ukraine) in Ukraine, and the Council of Europe Office in Ukraine, together with the Embassies of Belgium, Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom, the UN Resident Coordinator Office in Ukraine and the European Investment Bank’s Representation to Ukraine reaffirm our commitment to defending the rights of women and girls in Ukraine to live free from violence.

The international 16 Days Campaign is 30 years old this year, and although we wish this Campaign were no longer necessary, the reality is different.

Studies show that 67% of women in Ukraine have experienced psychological, physical or sexual violence by their partner or another person since the age of 15. Most often, the perpetrators are intimate partners. These numbers do not reflect the impact of the COVID-19 pandemic, which has exacerbated all of the contributing factors relating to violence against women and girls, including unemployment and poverty, and reinforced many root causes, such as gender stereotypes and harmful social norms.

The adoption of a national Human Rights Strategy and Action Plan in Ukraine this year is an important element in combating gender-based violence. In the Strategy, Ukraine commits to improve the legislation on the prevention of gender-based violence as well as to improve the efficiency of investigations and victims’ assistance systems.

We encourage the ratification of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence, also known as the Istanbul Convention, which would further strengthen the implementation of national legislation on violence against women and domestic violence.

Ratifying the Istanbul Convention would propel Ukraine to take further measures to prevent violence against women, protect victims, prosecute perpetrators and, more generally, adopt comprehensive policies to address this human rights violation. We also acknowledge and support the advocacy efforts of Ukrainian women’s organisations advocating for ratification.

A considerable share of perpetrators do not see their violent behaviour as a crime. They rather perceive it as “normal”, blame the victim for provoking their violent and abusive behaviour and avoid taking responsibility. Consequently, promoting gender equality and combating gender stereotypes and sexism are crucial elements of ending gender-based violence against women. In addition, gender-based violence has traditionally been underreported. When reported and prosecuted, it has a very low conviction rate. Consequently, promoting gender equality and combating gender stereotypes and sexism are crucial elements of ending gender-based violence against women.

We note that in June 2019, the International Labour Organisation (ILO) Convention No. 190, the first international treaty to recognise the right of everyone to a world of work free from violence and harassment, including gender-based violence, was adopted.  We encourage Ukraine to ratify this Convention.

It has been noted that in Ukraine, blaming the victim and the difficulty in proving harassment in court are the biggest barriers to combating sexual harassment in the workplace.

We wish to acknowledge that (sexual) harassment, gender stereotypes and sexism at work, just like gender-based violence against women, are crucial factors holding back women, not just in their careers but in all aspects of life. Therefore, we encourage Ukrainian state actors to strengthen the systems of prevention and response.

We are committed to ending violence against women and urge Ukraine to stand united with us in this effort. Now is the time to put an end to gender-based violence and move towards accountability.

Редакторські розділи:

Автор