Delegation of the European Union to Namibia

Press and information team of the Delegation to SUDAN

Press and Information

Phone number: 

+ 249 183 799393