Delegation of the European Union to Namibia

Press and information team of the Delegation to NAMIBIA

Press and Information

Phone number: 

+ 264 61 202 - 6000