Delegation of the European Union to Namibia

Press and information team of the Delegation to BOTSWANA

Press and Information

Phone number: 

+267 391 4455