ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

၂၀၁၅ ဥေရာပသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး မစ္ရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္

Yangon, 04/04/2019 - 14:40, UNIQUE ID: 190404_11
Press releases

ေရးြေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး ေနာက္ဆက္တြမဲစ္ရွင္ကို မတ္လ ၁၄ ရက္ ၂၀၁၉ တြင္ ဥေရာပသမဂၢမွ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ မစ္ရွင္ကို ယခင္ေရးြေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးမစ္ရွင္အၾကီးအကဲ ၊ ဥေရာပ ပါလီမန္ ဒုတိယ ဥကၠဌ ျဖစ္သူ Mr. Alexander Graf Lambsdorff မွ ဦးေဆာင္ပါသည္။ 
 
ေနာက္ဆက္တြမဲစ္ရွင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဥေရာပသမဂၢ ေရးြေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး မစ္ရွင္ (EU EOM) ၏ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေရးြေကာက္ပြဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ဆဲလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေျခအေနကို ေလ့လာရန္ ျဖစ္ပါသည္။ မစ္ရွင္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေရးြေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ (UEC)၊ ပါလီမန္၊ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးသူမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ 
 
EU EOM ၏ ၂၀၁၅ အၾကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားျပီး ျဖစ္သည္။ အခ်ိုဳ႕မွာ က်န္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေရးြေကာက္ပြဲ ေနာက္ဆက္တြမဲစ္ရွင္အေနျဖင့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည့္ ဦးစားေပးအၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကို အထူးေလ့လာခဲ့သည္။ ၎တို႔မာွ ေရွးဦးစြာ UEC ၏လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈ၊ မဲဆႏၵရွင္ကို မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းျခင္း၊ မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္း၊ ေရးြေကာက္ပြဲ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းျခင္း၊ ၾကိဳတင္မဲေပးျခင္းႏွင့္ နုိင္ငံေရးပါတီ၀င္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမိုပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ဤအေျခအေနတြင္ မစ္ရွင္အေနျဖင့္ ဧျပလီ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရးြေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းေလ့လာသူအဖြဲ႕မ်ား၊ နုိင္ငံတကာ နည္းပညာေထာက္ပံ့သူမ်ားနွင့္ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပဲြတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခ့ပဲါသည္။ တက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ EU EOM ၏ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကို အတူတကြေဆြးေႏြးခငြ့္ ရရွိခ့ပဲါသည္။ 
 
"ယေန႔စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏးြမႈ၏ အေရးၾကီးေသာအခ်ဳပ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲနွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ UEC ႏငွ့္ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပမုိေုိကာငး္မြနေ္သာ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရး လိုအပ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သတ္သူမ်ားမွ တရား၀င္ေတာင္းဆိုမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ UEC မွ ေရးြေကာက္ပြဲအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ပါ၀င္ပတ္သတ္သူမ်ားသို႔ ပံုမွန္အသိေပးျခင္းကို ပိုမိုထိေရာက္ေသာ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးစနစ္ အသံုးျပဳရန္ တိုက္တြန္းအားေပးပါသည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ ျမန္မာျပည္မွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ နငိုင္ေံရးပါတမီ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ေရးြေကာက္ပြဲတြင္ အားလံုးပါ၀င္လာေစရန္၊ အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံလာေစရန္နွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္" ဟု ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းမီဒီယာေတြ႕ဆံုမႈတြင္ Mr. Lambsdorff မေွျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ 
 
ေရးြေကာက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲ မစ္ရွင္ေစလႊတ္မႈသည္ EU မွ ျမန္မာျပည္၏ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေဖာ္ေဆာင္မႈကို အင္တိုက္အားတိုက္ပံ့ပိုးေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မစ္ရွင္အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးပူးတြေဲကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျပင္ဆင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ နုိင္ငံေတာ္အစိုးရကို အရပ္ဖက္နွင့္ နုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ပဋိညာဥ္ (ICCPR) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္အတြက္ အားေပးကာ ၎၏ အေျခခံဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားအေပၚ အေလးထားမႈကို ၀မ္းေျမာက္စြာ ၾကိဳဆိုပါသည္။ 
Languages:
Editorial Sections: