ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

က်ား/မေရးရာ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာတုိ႔တြင္ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဥေရာပသမဂၢမွ ၂၀၁၉ ရႈးမန္းဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ျခင္း

14/02/2019 - 17:50
News stories

က်ား/မေရးရာ ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ေဒၚနန္ပူ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေျပာဆုိသူ ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္တုိ႔သည္ ယေန႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ေနအိမ္၌ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ရႈးမန္းဆုကို လက္ခံရရိွခဲ႔ၾကပါသည္ ။

ျမန္မာႏုို္င္ငံရွိ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔သည္ ယေန႔တြင္  ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း  ျငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ လူ႔အခြင္႔အေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ က်ား၊မတန္းတူအခြင္႔အေရးမ်ား  ျမွင့္တင္ေရးတို႔တြင္  မိမိတို႔၏ ဘ၀ကို ျမွဳပ္နွံ၍ စြမ္းစြမ္းတမံသယ္ပိုးေဆာင္ရြက္သူခဲ့ၾကသည္႔ လူပုဂၢိဳလ္သံုးဦးတို႔ ထူးခ်ြန္ေျပာင္ေျမာက္သည္႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳခဲ႔ပါသည္ ။  က်ား/မေရးရာ ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ေဒၚနန္ပူ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေျပာဆုိသူ ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္တုိ႔သည္ ယေန႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ေနအိမ္၌ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ရႈးမန္းဆုကို လက္ခံရရိွခဲ႔ၾကပါသည္ ။  တစ္ကမၻာလံုးက တန္ဖိုးထားရသည့္ ဒီမိုကေရစီ၊ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ျမွင့္တင္ေရးတြင္ စြမ္းစြမ္းတမံသယ္ပိုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ရႈးမန္းဆုမ်ားေပးအပ္လာသည္မွာ ယခုနစ္တြင္ တတိယနွစ္တိုင္ခဲ႔ျ႔ပီ ျဖစ္္ပါသည္ ။

Photo: Frontier Myanmar

 

ေဒၚနန္ပူနွင္႔ သူမ၏  ပရဟိတအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္႔ Htoi Gender and Development Foundation (တြယ္ေဖာင္ေဒးရွင္း) သည္  ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ဆယ္စုနွစ္မ်ားစြာရွည္လ်ားခဲ႔သည္႔ ပဋိပကၡမ်ားမွ ေဘးသင္႔ခဲ႔ရသည္႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးအပ္လ်က္ရိွပါသည္ ။  သူမသည္ လူကုန္ကူးမႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ပဋိပကၡဇုန္ အတြင္းတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိေစရန္ ေရွ႕တန္းမွ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ကာ ေဆာ္ၾသေပးေနသူတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္သည္။   ေဒၚနန္ပူသည္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ အေနွာင္းပိုင္းတြင္   ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားကို ကူညီေပးရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ႔မႈေၾကာင္႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လ က်ခံလ်က္ရွိပါသည္။

ေအာင္ေက်ာ္မုိးသည္  နိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ အလားအလာရိွသည္႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းကို စြန္႔၍ မိမိဇာတိေျမ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ျပန္လာျပီး  ပိုမိုျငိမ္းခ်မ္း၍ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္သည္႔ အနာဂတ္အတြက္ တိုင္းရင္းသားအသိုင္းအ၀န္းအားလံုးနွင္႔ အတူတကြလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေနသည္႔ ရိုဟင္ဂ်ာအေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္ ။ သူ၏  Centre for Social Integrity သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပ႗ိပကၡမ်ား ေနာက္ပိုင္းတြင္ CSI သည္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူလူထုအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ားကို ေပးအပ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရံုမွ်သာမက   ရိုဟင္ဂ်ာ ၊ ရခိုင္နွင္႔ တျခားတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားပါ  မိမိတို႔၏ လူ႔အသိုင္းအ၀န္းအတြင္း  ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ရင္ၾကားေစ့ေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္ ။  "အနာဂတ္ဟာ လူငယ္ေသြလက္ထဲမွာပါ ၊ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ သူတို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးလို႔ ထင္တာကို ပံုေဖာ္သင္႔ပါတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ကေတာ႔  လူငယ္မ်ားအေနနဲ႔ အခြင္႔အေရးေတာင္းခံရံုသာမကဘဲ တာ၀န္သိျပည္သူမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္ " လို႔   သူက ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္ ။

ေရာဘတ္စန္းေအာင္ဟာ  ေရွ႔ေနတစ္ဦးအေနနဲ႔  လူ႔အခြင္႔အေရးကို အလြဲသံုးစားျပဳခံရသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈရရိွေစရန္ တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္ ။  သူဟာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ နွိပ္စက္ညွင္းပန္းခံရသူမႈမ်ား ၊  ကေလးစစ္သားမ်ား ၊ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားနွင္႔ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားဖက္မွ ရပ္တည္ကူညီေပးမႈေၾကာင္႔ အသက္အႏၱရာယ္ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားနွင္႔ ၾကံဳေတြ႔ခဲ႔ရပါသည္ ။  သူက "ကၽြန္ေတာ္ကေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္ဟာ တျပိဳင္တည္းမွာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူနဲ႔ ေရွ႔ေနတစ္ဦး ျဖစ္တယ္" လို႔ ခံစားရပါတယ္ ။ ဒီနွစ္မ်ိဳးလံုးဟာ ျပည္သူူဖက္က ရပ္တည္ကာကြယ္ေပးပါတယ္" လို႔ ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္ ။

"ဒီညမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေပးမယ့္ဆုဟာ ရဲစြမ္းသတၱိရွိသူေတြကို ေလးစားဂုဏ္ျပဳစိတ္နဲ႔ ေပးတဲ့ဆုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီည ဆုရရွိသူေတြကေတာ့ ကိုယ္တိုင္ဖြင့္ျပေျပာဆိုဖို႔ အင္အားမရွိသူေတြကိုယ္စား ေရွ႕ထြက္ေျပာဆိုေပးတဲ့၊ အားနည္းသူေတြဘက္က ရပ္တည္ေပးတဲ့၊ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးေတြရရွိေအာင္ ေရွ႕ကေန ေတာင္းဆိုေပးတဲ့၊ သူတို႔အတြက္မဟုတ္ဘဲ လူသားအားလံုးအက်ဳိးအတြက္ ေတာင္းဆိုေပးခဲ့ၾကတဲ့ လူအမ်ားၾကားထဲက ထင္ရွားၿပီးေပၚထြက္လာတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္သံုးဦးပဲ ျဖစ္ပါတယ္"  လို႔  ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ၾကီး မစၥတာ ခရစၥရွန္ရွမစ္မွ ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၄)ရက္ ၊ ၂၀၁၉ ခုနွစ္မွာ က်င္းပခဲ႔တဲ႔ ရႈးမန္းဆုေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားမွာ ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္ ။

 

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရႈးမန္းဆုမ်ားကို ေရာမသေဘာတူညီမႈ နွစ္ (၆၀) ျပည္႔နွစ္ျဖစ္သည္႔  ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္  ပထဆံုးအၾကိမ္ စတင္ေပးအပ္ခဲ႔ပါသည္ ။   ရႈးမန္းဆုမ်ားသည္    ဒီမိုကေရစီ ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ၊  လူ႕အခြင္႔အေရးနွင္႔  မတူညီကြဲျပားမႈမ်ားကို လက္ခံနိုင္္မႈတို႕ကို ျမွင္႔တင္ေပးရာတြင္ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကသည္႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ အေရးပါပံုကို လူအမ်ား ပိုမိုသတိထားမိေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး  ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းနွင္႔  နိုင္ငံနယ္နိမိတ္ျပင္ပမွ အလားတူ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္႔ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားနွင္႔  ကြန္ရက္ဖန္တီးေပးနိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္ ။

၂၀၁၇ ခုနွစ္ တြင္ ပထမအၾကိမ္ ရႈးမန္းဆုမ်ားကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီခ်ဳပ္မွ ေရွ႕ေန ဦးကိုနိ (ကြယ္လြန္)  ၊ ျငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ  ေဒၚဂ်ာနန္းလေတာ္ ၊   Equality Myanmar မွ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႈး  ဥိးေအာင္မ်ိဳးမင္းတို႔မွ ရရိွခဲ႔ၾကပါသည္ ။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း ႏွစ္၇၀ျပည့္သည္ ့၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္မူ လူ႕အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကသည္႔  ကိုေဆြ၀င္း (Myanmar Now အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ )၊ လူ႕အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ခ်ယ္ရီေဇာင္ေဟာင္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ေဒၚခင္သန္းေထြးတို႔က ရႈးမန္းဆုမ်ား ကို ရရိွခဲ႔ၾကပါသည္။

Languages:
Editorial Sections: