ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာ အီးယူစီမံကိန္းမ်ား

12/05/2016 - 15:10
Cooperation

The EU seeks to ensure coherence between actions supported by bilateral programmes and projects financed under thematic or regional instruments.

ဘ႑ာေရး ယႏၲရားမ်ား

ဥေရာပသမဂၢသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီမံကိန္းမ်ားမွ ပံ့ပိုးေပးေနေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ျဖစ္ေစ၊ ေဒသတြင္းယႏၲရားမ်ားအလိုက္ျဖစ္ေစ ရံပံုေငြ ပံ့ပုိး ေပးသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအၾကား က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ၊ ကိုက္ညီမႈရရန္ ႀကိဳးစား ေနပါသည္။ ဤယႏၲရားမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေရး သို႔မဟုတ္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေရး ကဲ့သုိ႔ေသာ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အပုိင္းမ်ားသုိ႔ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ပံ့ပုိးမႈ ေပးရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ မၾကာခဏ ပံ့ပုိးေပးပါသည္။ အျခားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိႏိုင္မည့္ ေဒသမ်ားသို႔   ဝင္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ မည့္ နည္းလမ္းမ်ားလည္းေပးသျဖင့္ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ ခံေနရသည့္ ေဒသမ်ား မွ ထိခုိက္နစ္နာလြယ္သည့္ ျပည္သူမ်ားသည္  ဥေရာပသမဂၢ ပံ့ပုိးမႈမွ အက်ဳိးခံစားရေစ ပါသည္။ ဤသို႔ ဟန္ခ်က္ညီစြာ ျဖည့္ဆည္းေပးမႈသည္ အစုိးရ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးေသာ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ၊ ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိေပးေသာ ပံ့ပုိးမႈမ်ားကို မွ်တေအာင္ လုပ္ေပးပါသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံ႐ုံးသည္ Aid to Uprooted People budget မွတဆင့္ ရံပံုေငြပံ့ပုိးေပးေသာ စီမံခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ဌာေနကုိစြန႔္ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုိင္တြယ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ဥေရာပသမဂၢသံ႐ံုးႏွင့္ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္မႈ နည္းလမ္းမ်ား

ဥေရာပသမဂၢ အကူအညီ စီမံကိန္းကို အလြန္ပင္ ခက္ခဲ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဝန္းက်င္တစ္ရပ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေနသလို ထဲထဲဝင္ဝင္နက္ရိႈင္းေသာ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးေရး တင္းမာမႈမ်ားျဖင့္ သိသာ ထင္ရွားေသာ အေနအထားတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကနဦးတြင္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အကူအညီကို အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ NGOမ်ား၊ UN အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတဆင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေနရာတိုင္းတြင္ ေဒသခံ မိတ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ အလွဴရွင္ေပါင္းစံု ပါဝင္သည့္ ရံပံုေငြမ်ား၊ စီမံကိန္းပံုစံမ်ားျဖင့္သာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ ခဲ့ပါသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆက္လက္၍ တံခါးဖြင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွတဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚေနသည့္ ပိုမို ႀကီးမားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားမွတဆင့္ ပုိ၍တိုးၿပီး ပံ့ပိုးေနပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ား၏ ဆက္ဆံေရးသည္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲ ေနၿပီျဖစ္ၿပီး၊ ကူညီပံ့ပုိးမႈ၏ ေရရွည္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲမႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိရန္  blending  ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈကို ပုဂၢလိက စီးပြားေရး က႑မွ ေခ်းေငြ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံယႏၲရားမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျခင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း ရွိၿပီး စနစ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပို၍ အလုပ္ လုပ္ျခင္းတုိ႔ကို တုိး၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ား၏ ေရာက္ရွိမႈ ပိုမ်ားလာျခင္းတုိ႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကည့္ေသာအခါ အကူအညီေပး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို ျမင့္မားေစရန္ႏွင့္ ထိေရာက္အက်ဳိးရွိစြာ ပံ့ပုိး ေပးႏိုင္ရန္တုိ႔သည္လည္း အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။ လက္ရွိ ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ ေရး ဗိသုကာပံုစံမွ ထိေရာက္ေသာ ကူညီပံ့ပုိးမႈ၊ စီမံခန႔္ခြဲမႈကို ဆက္လက္ ပံ့ပုိးေပးႏိုင္ရန္ ဥေရာပသမဂၢသည္ အလွဴရွင္မ်ားအၾကား အထူးသျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢဝင္ ႏုိင္ငံမ်ား အၾကား လုိက္ဖက္ညီ၊ ျပည့္စံုမႈအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ပူးတြဲစီမံကိန္း ေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္သြားပါမည္။ Aid Information Management System (AIMS)ဟူေသာ တစ္ကမာၻလံုး ထိေရာက္ေသာ ကူညီပံ့ပုိးမႈ စီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္ကုိ စတင္တည္ေထာင္ရာတြင္လည္း ဥေရာပသမဂၢမွ ကူညီပံ့ပုိးခဲ့ၿပီး ဤစနစ္ကုိ တစ္ကမၻာလံုးတြင္လည္း ပံုတူပြားေရးဆြဲ အသံုးျပဳၾကၿပီး “ႏိုင္ငံတကာ ကူညီပံ့ပုိးမႈ ပြင့္လင္းျမင္သာေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္”၏ ပထမဆံုးေသာ ဇာတိဘူလဟုလည္း အသိအမွတ္ ျပဳၾကပါသည္။

Languages:
Editorial Sections: