ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး အေၾကာင္း

05/09/2019 - 00:00
About us - structure and organisation

ကမာၻတဝန္းတြင္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢဝင္ ႏိုင္ငံအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳရန္ သံ႐ံုးႏွင့္ ႐ံုးေပါင္း ၁၄၄႐ံုး ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥေရာပသမဂၢသံ႐ံုးကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ တည္ရွိပါသည္။ သံ႐ံုး၏ အဓိက တာဝန္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ျခင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားကို ေပးျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းကို ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢ-ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ပိုမို ခုိင္မာအားေကာင္းေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ဥေရာပသမဂၢသံ႐ံုး ဘာေတြ လုပ္ပါသလဲ။

  • ဥေရာပသမဂၢသံ႐ံုးမွ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမွသာမက အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ သတင္းမီဒီယာတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတဆင့္လည္း ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးေနပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢ သံ႐ံုးအေနျဖင့္ စီးပြားေရး အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ စီးပြားေရးက႑အတြင္း လႈပ္ရွားေနသူမ်ားထံသို႔ လက္လွမ္း ဆက္သြယ္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔အၾကား စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို ပိုမိုခိုင္မာ အားေကာင္းလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ 

  • ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ၎၏ မူဝါဒမ်ား၊ ဥေရာပတြင္ ခရီးသြားလာရန္ႏွင့္ ပညာသင္ၾကားရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အေၾကာင္း  အျမင္ဖြင့္ျခင္းမ်ားကို ဥေရာပ သမဂၢသံ႐ံုးမွ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား ဥေရာပ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္မႈကို ဥေရာပသမဂၢဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အတူ ျမွင့္တင္ေနပါသည္။
  • ဥေရာပသမဂၢသံ႐ံုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဥေရာပသမဂၢ၏ က်ယ္ျပန္႔လွသည့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈကို  စီမံခန္႔ခြဲေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေျမျပင္ေပၚတြင္ အမွန္တကယ္ ထိေရာက္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မ်က္စိဖြင့္ နားစြင့္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံတကာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အၿမဲတေစ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ႏိုင္ငံတကာပံ့ပိုးမႈအား ထိေရာက္သည့္ ညွိႏႈိင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္ေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ 

သံ႐ံုးတြင္ မည္သူတို႔ အလုပ္လုပ္ပါသနည္း။

ဥေရာပသမဂၢသံ႐ံုးအဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ဥေရာပသမဂၢ ျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈဌာနမွ လာၾကသလို၊ ဥေရာပသမဂၢ သံတမန္ဌာန၊ ဥေရာပသမဂၢ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္တုိ႔မွ လာသည့္အျပင္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ သံတမန္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ဥေရာပသမဂၢ၏ ေဒသႏၲရ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ေဒသႏၲရ အေျခအေန၊ အေနအထားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္ အေရးႀကီးလွသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္အတူ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အဖြဲ႔မ်ားကုိ အားျဖည့္ေပးေနပါသည္။

 

ဥေရာပသမဂၢသံ႐ံုး၏ အႀကီးအကဲရံုး 

ဥေရာပသမဂၢသံ႐ံုး၏ အားလံုးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဤ႐ံုးမွေန၍ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲေပးပါသည္။ 

ဆက္သြယ္ရန္ -  DELEGATION-MYANMAR-HOD@eeas.europa.eu 

Kristian SCHMIDT
သံအမတ္ႀကီး - ဥေရာပသမဂၢသံ႐ံုး အႀကီးအကဲ

 

ႏိုင္ငံေရး၊ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဌာန

ႏိုင္ငံေရး၊သတင္းမီဒီယာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဌာနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္ၿပီးေနာက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ႏိုင္ငံေရး အက်ဳိးသက္ဆုိင္သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္း မီဒီယာတို႔ကို ဆက္သြယ္ ျပန္ၾကားပါသည္။ ဤဌာနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဥေရာပသမဂၢ၏ အမ်ားျပည္သူ ဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေရးကုိလည္း ညွိႏႈိင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

ဆက္သြယ္ရန္ - DELEGATION-MYANMAR-POLITICAL-SECTION@eeas.europa.eu

သတင္းမီဒီယာမွ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ - 
DELEGATION-MYANMAR-PRESS-AND-INFORMATION@eeas.europa.eu 

Eszter NEMETH
ႏိုင္ငံေရး၊သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန  အႀကီးအကဲ

 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာန

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာနသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဥေရာပသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆုိင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးမႈ၏ ႐ႈေထာင့္အားလံုးကုိ စီမံခန႔္ခြဲ၊ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္၍ ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ - DELEGATION-MYANMAR-HOC@eeas.europa.eu 

Dr Johann HESSE
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာန အႀကီးအကဲ

 

ဘ႑ာေရးႏွင့္ စာခ်ဳပ္ဌာန 

ဤဌာန၏ အဓိကတာဝန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဥေရာပသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကူညီမႈဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၏ လုိအပ္ေသာ ဝယ္ယူေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဘ႑ာေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို စီမံေပးရန္ႏွင့္ ညွိႏႈိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤဌာနအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စာခ်ဳပ္ဆုိင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ဥေရာပသမဂၢ၏ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား လိုက္နာမႈရွိေရး ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း တာဝန္ရွိပါသည္။ 

ဆက္သြယ္ရန္ - DELEGATION-MYANMAR-FCS@eeas.europa.eu

Alexandru MORCOV
ဘ႑ာေရးႏွင့္ စာခ်ဳပ္ဌာန အႀကီးအကဲ

 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန

ဥေရာပသမဂၢသံ႐ံုး ေခ်ာေမြ႔စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ဤဌာနမွ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ဝန္ထမ္းေရးရာ၊ အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဘက္ဂ်က္စသည့္ တို႔ပါဝင္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိပါသည္။ 

ဆက္သြယ္ရန္ - DELEGATION-MYANMAR-HOA@eeas.europa.eu 

Johan SNIJCKERS
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန အႀကီးအကဲ

 

လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာ အကူအညီႏွင့္  အရပ္သား ကာကြယ္ေရး 

ဥေရာပသမဂၢ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာ အကူအညီႏွင့္ အရပ္သားကာကြယ္ေရး (European Humanitarian Aid and Civil Protection - ECHO)သည္ ပဋိပကၡ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ကပ္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္ တို႔ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအတြက္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရး ကူညီမႈမ်ားကို ျမန္ဆန္စြာႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ 

ဆက္သြယ္ရန္ - echo-administration.yangon@echofield.eu

Clementina CANTONI
ECHO ျမန္မာ႐ံုး၊ အႀကီးအကဲ

 

Languages:
Editorial Sections: