Delegation of the European Union to Myanmar

ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ပစၥည္းမ်ား တရားမဝင္ကုန္သြယ္ေနျခင္းကို အဆံုးသတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ကိစၥအေပၚ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ်က္

Yangon, 27/02/2018 - 12:20, UNIQUE ID: 180227_7
Local Statements

ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ပစၥည္းမ်ား တရားမဝင္ကုန္ကူးျခင္းသည္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အျမတ္အစြန္းမ်ားစြာရသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္လာေနပါသည္။ ထိုသို႔တရားမဝင္ကုန္ကူးျခင္းေၾကာင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအေပၚတြင္ လြန္စြာဆိုးရြားသည့္သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေနၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားအား တိုက္ဖ်က္ရန္ၾကိဳးပမ္းမႈတြင္လည္း အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည့္အျပင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားပါ ဆက္ႏႊယ္လာႏုိင္သည့္အတြက္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈအေပၚတြင္ပါ သက္ေရာက္မႈ မ်ားစြာရွိလာႏုိင္သည္။ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ပစၥည္းမ်ား တရားမဝင္ကုန္ကူးမႈ ပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလံုးတြင္ တာဝန္ရွိၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ဖို႔လုိအပ္ပါသည္။

မတ္လ (၃) ရက္ေန႔ ၊ ၂၀၁၈ ခုနွစ္တြင္ က်ေရာက္မည္႔ ကမာၻ႔ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားေန႔အခါသမယတြင္ ဥေရာပသမဂၢ၏အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ၏လက္မွတ္ထိုးခန္႔အပ္ခံထားရသူမ်ားျဖစ္သည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကုိ မ်ဳိးသုဥ္းလုနီးပါး အႏၲရာယ္ ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ႀကိဳးပမ္းမႈ အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏အလြန္တန္ဖိုးရွိလွေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာၾကားလုိပါသည္။

ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ပစၥည္းမ်ား တရားမဝင္ကုန္ကူးျခင္းသည္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အျမတ္အစြန္းမ်ားစြာရသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္လာေနပါသည္။  ထိုသို႔တရားမဝင္ကုန္ကူးျခင္းေၾကာင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအေပၚတြင္ လြန္စြာဆိုးရြားသည့္သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေနၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားအား တိုက္ဖ်က္ရန္ၾကိဳးပမ္းမႈတြင္လည္း အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည့္အျပင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားပါ ဆက္ႏႊယ္လာႏုိင္သည့္အတြက္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈအေပၚတြင္ပါ သက္ေရာက္မႈ မ်ားစြာရွိလာႏုိင္သည္။

ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ပစၥည္းမ်ား တရားမဝင္ကုန္ကူးမႈ ပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလံုးတြင္ တာဝန္ရွိၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ဖို႔လုိအပ္ပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ၎၏အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားေပၚထြက္လာေစရန္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ၊  ရွင္းလင္းလြယ္ကူေသာ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ စသည္တုိ႔မွတစ္ဆင့္ တရားမဝင္ကုန္ကူးမႈမ်ားအား တုိက္ဖ်က္ရန္ အရွိန္ျမွင့္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါ သည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရသည္ Biodiversity and Protected Areas ဥပေဒ အား ခုိင္မာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း ၊  ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရမည့္ သဘာဝနယ္ေျမ ၄၀ ေက်ာ္အား တည္ေထာင္ျခင္း ၊ ဆင္မ်ားႏွင့္က်ားမ်ားကို ကာကြယ္ေရးအတြက္ စီမံခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ၊ ေတာေခါင္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ သင္ၾကား ေပးျခင္းႏွင့္ ေနရာခ်ထားျခင္း ၊ ေတာရိုင္းတိရစၧာန္ပစၥည္းမ်ားတရားမဝင္ကုန္ကူးမႈကို တိုက္ဖ်က္ေနသည့္ အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ားအား  ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္း  စသည္တုိ႔အပါအဝင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေရး ႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ပစၥည္းမ်ားကုန္ကူးေနျခင္းကိုတိုက္ဖ်က္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔  လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဆင္စြယ္အတြက္ ဆင္မ်ားအမဲလိုက္သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း ႏွင့္  အျခားဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားလာသည့္ ၾကီးမားသည့္စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ကို  ကမာၻအႏွံ႕တြင္ ရင္ဆိုုင္ေနရျပီး   ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ဆင္မ်ား၏အေရျပားလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ အမဲလိုက္သတ္ျဖတ္ခံေနရသည့္ အေျခအေနသည္ မၾကံဳစဖူးျမင့္တက္ေနျပီး   ယခုအတိုင္း ဆက္သြားမည္ဆိုပါက  မၾကာေသာကာလအတြင္း  ဆင္မ်ားမ်ဳိးသုဥ္းသြားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။                          

ထုိ႔ေၾကာင္႔ အဆိုပါအေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး  ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ ဤေဘးဒုကၡကုိ ရပ္တန္႔ပစ္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရအား အင္တုိက္အားတုိက္ တုိက္တြန္းရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရကုိ  ရန္ုကုန္ျမိဳ ႔၊ မႏၲေလး ၊ က်ိဳက္ထီးရုိး ႏွင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္၏ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ဆင္ ႏွင္႔ ေတာရုိင္းတိရစာၦန္မ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေရာင္းခ်ေနမႈကုိ ပိတ္ပင္ရပ္တန္႔ပစ္ရန္ ေတာင္းဆုိခ်င္ပါသည္။

ဤကဲ႔သုိ႔ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ားအား တရားမ၀င္ဆက္လက္၍  ေရာင္းခ်ျခင္းသည္  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေတာရိုင္းတိရစာၦန္သဘာ၀အား အလြန္စုိးရိမ္စရာအေျခအေနသုိ႔ေရာက္ရွိေစျပီး  အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မ်ား ပိတ္လုိက္သည္႔အတြက္ ကမာၻအလုိက္ ျပည္နယ္အလုိက္ တရားမ၀င္ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ ကုန္ကူးေရာင္းခ်ေသာ အဓိကဗဟုိခ်က္အျဖစ္ ျဖစ္တည္၍လာသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျပည္တြင္းဆင္စြယ္ေရာင္းခ်ျခင္းေစ်းကြက္အား ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ပိတ္ခ်ခဲ႔ျပီး ေဟာင္ေကာင္သည္လည္း ဆင္စြယ္ကုန္ကူးျခင္းကုိ ပိတ္ပင္ရန္ ကတိျပဳခဲ႔သည္။

တိက်မွန္ကန္ေသာ အေရးယူမႈ ၊ ကမာၻလုံး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔အညီ ပုိမုိျပင္းထန္ေသာ ဥပေဒေဘာင္ခ်မွတ္ျခင္းျဖင္႔ ထိေရာက္ေသာ ဖိအားေပးမႈျဖစ္ေစျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဤကဲ႔သုိ႔ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ  ရာဇ၀တ္က်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိ အၾကြင္းမဲ့သည္းခံႏုိင္စြမ္းမရွိေၾကာင္းကုိ  ရွင္းလင္းစြာထုတ္ျပန္ရပါမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္တုိဘာလတြင္က်င္းပမည့္ 2018 London Conference on Illegal Wildlife Trade ကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွတက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ႏွင့္ 2014 London Declaration on the Illegal Wildlife Trade တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ၎၏သံႏၷိ႒ာန္ကို ျပန္လည္ဆန္းသစ္ရန္အဆင္သင့္ျဖစ္႐ံုမက ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ပစၥည္းမ်ား တရားမဝင္ကုန္သြယ္ေနမႈအား တုိက္ဖ်က္ေနသည့္ ေဒသတြင္းေခါင္းေဆာင္ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ၎၏ေနရာကိုရယူရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရကို ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ပစၥည္းမ်ားတရားမဝင္ ကုန္သြယ္ေနျခင္းအား အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းလုိပါသည္။

 

H.E. Mr. Kristian Schmidt
Head of Delegation/Ambassador
Delegation of the European Union

H.E. Mrs. Eva Hager
Ambassador
Embassy of Austria

H.E. Mr. Philippe Krikelka
Ambassador
Embassy of Belgium

H.E. Mr. Evgueni Stefanov Stoytchev
Ambassador
Embassy of Bulgaria

H.E. Mr. Demetrios A. Theophylactou
High Commissioner
Cyprus High Commission

H.E. Mr. Jaroslav Doleček
Ambassador
Embassy of the Czech Republic

H.E. Mr. Kreso Glavac
Ambassador
Embassy of Croatia

H.E. Mr. Peter Lysholt Hansen
Ambassador
Embassy of Denmark

H.E. Mr. Riho Kruuv
Ambassador
Embassy of Estonia

H.E. Mrs Riikka Laatu
Ambassador
Embassy of Finland

H.E. Mr. Olivier Richard
Ambassador
Embassy of France

H.E. Mrs. Dorothee Janetzke-Wenzel
Ambassador
Embassy of Germany

H.E. Mr. Pericles Boutos
Ambassador
Embassy of Greece

H.E. Mr Peter Jakab
Ambassador
Embassy of Hungary

H.E. Mr. Mr. BRENDAN ROGERS
Ambassador
Embassy of Ireland

H.E. Mr. Pier Giorgio Aliberti
Ambassador
Embassy of Italy

H.E. Ms. Ina Marciulionyte
Ambassador
Embassy of Lithuania

H.E. Mr. Robert Lauer
Ambassador
Embassy of Luxembourg

H.E. Mr. Wouter Jurgens
Ambassador
Embassy of the Kingdom of Netherlands

H.E. Mr. Waldemar Dubaniowski
Ambassador
Embassy of Poland

H.E. Mr. Franciso Vaz Patto
Ambassador
Embassy of Portugal

H.E. Mr. Bogdan Badea
Ambassador
Embassy of Romania

H.E. Mr. Stanislav Opielą
Ambassador
Embassy of Slovak Republic

H.E. Mr. Emilio de Miguel Calabia
Ambassador
Embassy of Spain

H.E. Mr. Mr Staffan Herrström
Ambassador
Embassy of Sweden

H.E. Mr. Mr. Andrew Patrick
Ambassador
Embassy of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

________________________________________________________________

မီဒီယာမ်ားဆက္သြယ္ရန္

Ms Valerie ZIRL
Public Diplomacy Adviser
ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံရံုး
အီးေမးလ္လိပ္စာ  : valerie.zirl@eeas.europa.eu
ဖုန္းနံပါတ္  :  ၀၉၂၆၁၁၄၉၀၉၈

Languages:
Editorial Sections:

Author