ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

Search

Editorial Sections Show

Content types Show

Filter by tags:

Authoring Information Show

Dates Show

 1. News stories
 2. News stories
 3. News stories
 4. News stories
 5. News stories
 6. News stories
 7. News stories

  လံုၿခံဳၿပီးမွ်တမႈရွိေသာအလုပ္အကိုင္အေျခအေနမ်ား- အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အမ်ိဳးသမီးေရႊ႕ေျပာင္းအ လုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားအား ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း၊ အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္လူကုန္ကူးျခင္းမ်ားကို တိုက္ ဖ်က္ရန္ အီးယူမွ ယူရို ၂၅ သန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း

 8. News stories
 9. News stories
 10. News stories

Pages