ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

Search

Editorial Sections Show

Content types Show

Filter by tags:
 • Auction sales

 • - Any -
 • Documents

 • - Any -
 • Action plans
 • Agreements
 • Annexes
 • Biographies / CVs
 • Grant Procedure
 • Joint Papers
 • Legal Bases / Legislation
 • Memoranda of Understanding
 • Miscellaneous
 • Multi Annual Indicative Programmes
 • Parliamentary cooperation
 • Reports
 • Statistical profiles / Research
 • Strategies
 • Structure and Organigramme
 • Tendering Procedure
 • Work programmes
 • Events

 • - Any -
 • ကဇာတ္ရံု
 • ကေလးငယ္မ်ားအတြက္
 • ဂီတ
 • စာေပ
 • စီးပြားေရးအစီအစဥ္
 • ညီလာခံ/စီမီနာ
 • ညီလာခံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
 • ရုပ္ရွင္ရံု
 • ရုပ္ျပအႏုပညာမ်ား
 • သင္တန္းမ်ားနွင္႔ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ား
 • အက
 • အဖြင့္ရက္မ်ား
 • အသိုင္းအဝုိင္းစုေဝးျခင္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းတန္းမ်ား
 • အားကစား
 • အားကစားပြဲမ်ား
 • အျခား
 • အြန္လိုင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား
 • ဧည္႔ခံပြဲမ်ား
 • ေပ်ွာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား
 • ေဖ်ာ္ေျဖေရး
 • ျပပြဲမ်ား
 • EU ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထားသည့္စီမံကိန္းမ်ား
 • အဖြင့္ေန႔မ်ား
 • အမ်ိဳးသားေန႔မ်ား
 • အီရာစမတ္ ဘဝ
 • အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ၊ ဥေရာပေန႔မ်ားႏွင့္ ေန႔ပတ္လည္ေန႔မ်ား
 • ဥေရာပတိုက္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးေန႔မ်ား
 • ဥေရာပေန႔
 • ေခါင္းစဥ္အလိုက္
 • ေပါင္းစပ္ယဥ္ေက်းမႈစကားဝုိင္း
 • Photo Galleries

 • - Any -
 • Grants

 • - Any -
 • Vacancies

 • - Any -
 • Blue Book Traineeship in HQ
 • Contract agents
 • EU project positions
 • International positions
 • Junior Professionals in Delegations (JPD)
 • Local agents
 • National positions
 • Officials
 • Others
 • Seconded national experts
 • Temporary agents
 • Traineeships in Delegations
 • News

 • - Any - (2) Apply - Any - filter
 • EU MAG
 • From the blog
 • Infographics
 • Interviews
 • Magazines
 • News stories (2) Apply News stories filter
 • Publications
 • Summits
 • Voices and views
 • Thematic Pages

 • - Any -
 • About us - structure and organisation
 • Cooperation
 • EU relations with Country
 • EU relations with Region
 • Generic
 • Overview
 • Policy - Activity
 • Relations with International Organisations and Fora
 • Travel to the EU
 • Press Material

 • - Any -
 • Council Conclusions
 • FAQs
 • Factsheets
 • HR/VP speeches
 • Invitations for the press
 • Joint Press Releases
 • Joint Statements
 • Local Statements
 • News clippings - in the press
 • Op-Eds
 • Petition responses
 • Press releases
 • Public consultations
 • Remarks
 • Speeches of the Ambassador
 • Statements by the HR/VP
 • Statements by the Spokesperson
 • Statements on behalf of the EU
 • Projects

 • - Any -
 • AA implementation
 • Agriculture and Food Safety
 • Better Public Services
 • Civil Society and Media
 • Conflict Response
 • Culture
 • Democracy and Human Rights
 • Education and Research
 • Energy
 • Environment and Climate Action
 • Free Trade
 • Migration and Border Management
 • Multisector
 • Private Sector Development
 • Public Health and Social Protection
 • Regional overview
 • Rule of Law
 • Thematic overview
 • Transport and Infrustructure
 • Tenders

 • - Any -
 • < €15.000
 • > €139.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €139.000
 • < €15.000
 • > €139.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €139.000
 • > €5.350.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €5.350.000
 • Closed
 • Open
 • Services
 • Supplies
 • Works
 • Videos

 • - Any -

Authoring Information Show

Dates Show