ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

Search

Editorial Sections Show

Content types Show

Authoring Information Show

Dates Show

  1. Joint Press Releases
  2. Joint Press Releases
  3. Statements on behalf of the EU
  4. Statements on behalf of the EU

    ဥ‌ေရာပသမဂၢကိုယ္စား အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ Federica Mogherini မွ (၂၀၁၇) ခုႏွစ္၊ ‌ေမလ (၁၇) ရက္တြင္က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား၊ လိင္အဂၤါ‌ျပဳျပင္ေျပာင္‌းလဲထားသူမ်ားႏွင့္ ဒြိလိင္စြဲလန္းသူမ်ားကိုမုန္းတီးမႈဆန္႔က်င္ေရးေန႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္

  5. Statements on behalf of the EU
  6. Statements on behalf of the EU