ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

Search

Editorial Sections Show

Content types Show

Authoring Information Show

Dates Show

 1. Local Statements
 2. Local Statements
 3. Local Statements
 4. Local Statements
 5. Local Statements
 6. Local Statements
 7. Local Statements
 8. Local Statements
 9. Local Statements

  ႏိုင္ငံတကာ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအေပၚ မုန္းတီးမႈမ်ား၊ လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ားအေပၚ မုန္းတီးမႈမ်ားႏွင့္ လိင္တူလိင္ကြဲႏွစ္မ်ိဳးစလုံးခ်စ္သူမ်ားအေပၚ မုန္းတီးမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ (ေမလ ၁၇ရက္) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္

 10. Local Statements

Pages