Delegation of the European Union to Myanmar

EEAS RSS Feeds

Displaying 71 - 80 of 1782

ကမ္ဘာအနှံ့ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသည့် အထည်ချုပ်အလုပ်သမားများသည် ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ယူရို ၅သန်း (မြန်မာကျပ်ငွေ ၇.၉ ဘီလီယံ) အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေဖြစ်သည့် “မြန်ကူ” မှ တစ်ဆင့် ငွေကြေးကူညီထောက်ပံ့မှု ရရှိလျက်ရှိသည်။

Languages:

31/07/2020 - Cada día, asistimos al incremento de las tensiones entre Estados Unidos y China, con enfrentamientos debidos a diversas cuestiones. Las posiciones se están endureciendo y aumentan los defensores de la desconexión tanto en Washington como en Pekín. Independientemente de quién gane las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, esta rivalidad entre Estados Unidos y China probablemente será el principio rector dominante de la política mundial. En este contexto, necesitamos mantener la calma y concebir nuestro propio enfoque para la UE. Quisiera reflexionar aquí sobre unos cuantos principios que deben guiarnos.

31/07/2020 - Nous assistons quotidiennement à l'intensification des tensions entre les États-Unis et la Chine, qui s'affrontent sur différentes questions. Les positions se durcissent avec la montée en puissance des partisans du découplage à Washington et à Pékin. Cette rivalité stratégique entre les États-Unis et la Chine sera probablement le principe directeur prépondérant du jeu politique mondial, quel que soit le candidat qui remportera les prochaines élections présidentielles aux États-Unis. Dans ce contexte, nous devons garder notre sang-froid et définir notre propre approche au niveau de l'UE. Je souhaiterais prendre le temps d'examiner ici quelques-uns des principes qui devraient nous guider.

31/07/2020 - Ogni giorno assistiamo a un inasprimento delle tensioni tra Stati Uniti e Cina, con scontri su vari fronti. Le posizioni si irrigidiscono ed aumentano i fautori di una dissociazione, sia a Washington sia a Pechino. Tale rivalità strategica tra Stati Uniti e Cina sarà probabilmente il principio organizzativo dominante della politica mondiale, indipendentemente da chi uscirà vincitore dalle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti. In tale contesto, dobbiamo mantenere i nervi saldi e strutturare l'approccio dell'UE. A questo proposito vorrei analizzare qui alcuni principi che dovrebbero guidarci.

31/07/2020 - Todos os dias assistimos a um agravamento das tensões entre os EUA e a China, com antagonismos em diversas questões. As posições estão a endurecer e aumentam os defensores de um distanciamento, tanto em Washington como em Pequim. Esta rivalidade estratégica entre os EUA e a China será provavelmente o princípio organizador dominante da política mundial, independentemente de quem vencer as próximas eleições presidenciais nos EUA. Neste contexto, temos de nos manter firmes e de definir  uma abordagem própria da UE. Gostaria de refletir aqui sobre alguns princípios que nos deverão nortear.

31/07/2020 - Jeden Tag erleben wir eine Verschärfung der Spannungen zwischen den USA und China mit gegensätzlichen Positionen bei einer Reihe von Fragen. Die Positionen verhärten sich, während die Befürworter einer Entkopplung sowohl in Washington als auch in Peking an Vormachtstellung gewinnen. Diese strategische Rivalität zwischen den USA und China wird wahrscheinlich das vorherrschende Organisationsprinzip für die Weltpolitik sein, unabhängig davon, wer die nächsten Präsidentschaftswahlen in den USA gewinnt. Vor diesem Hintergrund müssen wir Nervenstärke beweisen und unseren eigenen EU-Ansatz verfolgen. Ich möchte hier Gedanken über einige Grundsätze ausführen, die uns leiten sollten.

31/07/2020 - Every day we see deepening tensions between the US and China with clashes over a variety of issues. Positions are hardening with advocates of decoupling in the ascendancy in both Washington and Beijing. This US-China strategic rivalry will probably be the dominant organising principle for global politics, regardless who wins the next presidential US elections. In that context, we need to hold our nerve and frame our own EU approach. I would like to reflect here about a few principles that should guide us

30/07/2020 - A Internet desempenha um papel fundamental nas nossas vidas, razão pela qual temos de nos proteger de ciberataques. A UE impôs hoje pela primeira vez sanções contra ciberataques, a fim de proteger os seus cidadãos e as suas empresas de ciberameaças.

30/07/2020 - The Internet plays a vital role in our lives, which is why we need to protect ourselves against cyber-attacks. Today, the EU imposed its first-ever cyber sanctions, to defend its citizens and companies from cyber threats.

30/07/2020 - L'internet joue un rôle essentiel dans notre vie, c'est pourquoi nous devons nous protéger contre les cyberattaques. Aujourd'hui, l'UE a imposé ses toutes premières sanctions à la suite de cyberattaques, afin de défendre ses citoyens et ses entreprises contre des cybermenaces.

Pages