ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

EEAS RSS Feeds

Displaying 141 - 150 of 1329

Vysoká představitelka / místopředsedkyně Federica Mogheriniová předložila třetí zprávu o provádění globální strategie Evropské unie, nazvanou „Globální strategie EU v praxi – bilance po třech letech a výhled do budoucna“, která bude projednána ministry zahraničí a obrany členských států EU v rámci Rady pro zahraniční věci dne 17. června 2019 v Lucemburku. Zpráva se ohlíží za pokrokem dosaženým za poslední tři roky, počínaje představením globální strategie v červnu 2016, v pěti prioritních oblastech – bezpečnost Unie, odolnost států a společností na východě a na jihu, integrovaný přístup ke konfliktům a krizím, kooperativní regionální uspořádání a globální správa a řízení pro 21. století – a navrhuje možná východiska pro další směřování v nadcházejících letech.

Federica Mogherini ha presentato la terza relazione sui progressi compiuti nell'attuare la strategia globale dell'Unione europea, dal titolo "La strategia globale dell'UE in pratica - Tre anni dopo, prospettive per il futuro", che sarà discussa dai ministri degli affari esteri e della difesa dell'UE al Consiglio Affari esteri di Lussemburgo del 17 giugno 2019. La relazione esamina i progressi compiuti negli ultimi tre anni, dalla presentazione della strategia globale nel giugno 2016, in cinque settori prioritari - sicurezza dell'Unione, resilienza degli Stati e delle società a est e a sud, approccio integrato a conflitti e crisi, ordini regionali cooperativi e governance globale per il XXI secolo - e fornisce possibili orientamenti per la via da seguire nei prossimi anni.

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Federica Mogherini a prezentat cel de al treilea raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Strategiei globale a Uniunii Europene, intitulat „Strategia globală a UE în practică - după trei ani de la elaborare, privind către viitor”, care va fi discutat de miniștrii de externe și ai apărării din UE la Consiliul Afaceri Externe din 17 iunie 2019, de la Luxemburg. Raportul analizează progresele obținute în ultimii trei ani de la prezentarea Strategiei globale, în iunie 2016, în cinci domenii prioritare - securitatea Uniunii, reziliența statală și socială la est și la sud, o abordare integrată a conflictelor și a crizelor, ordinile regionale de cooperare și guvernanța mondială pentru secolul 21 - și oferă posibile orientări pentru anii următori.

Vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová predložila tretiu správu o pokroku pri vykonávaní globálnej stratégie Európskej únie pod názvom „Globálna stratégia EÚ v praxi – po troch rokoch hľadíme do budúcnosti“, o ktorej budú na zasadnutí Rady pre zahraničné veci 17. júna 2019 v Luxemburgu diskutovať ministri zahraničných vecí a ministri obrany EÚ. Správa sa zaoberá pokrokom dosiahnutým za posledné tri roky od predstavenia globálnej stratégie v júni 2016, a to v týchto piatich prioritných oblastiach: bezpečnosť Únie, odolnosť štátov a sociálnych systémov na juhu a východe, integrovaný prístup ku konfliktom a krízam, kooperatívne regionálne usporiadania a globálne riadenie v 21. storočí. Zároveň navrhuje možné smerovanie ďalšieho postupu v nasledujúcich rokoch.

Statement by the Spokesperson on the occasion of the International Albinism Awareness Day, 13 June

Languages:

Déclaration de la porte-parole à l’occasion de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, le 13 juin

Languages:

Today, an estimated 152 million children are victims of child labour worldwide. These 152 million children are being denied their right to have access to education and to a safe living environment. On the occasion of the World Day against Child Labour on 12 June, the European Union, alongside its international partners, reiterates its strong commitment towards guaranteeing the fundamental human rights of every child, as defined in the 2030 Agenda for Sustainable Development target to end child labour in all its forms by 2025.

Languages:

European companies are global leaders in promoting responsible entrepreneurship, trade and investments, which responsibly manage natural resources. They wish to generate growth that has a socially and environmentally sustainable impact, which creates local jobs, transfers technologies and stimulates local production.

Pages