ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

EEAS RSS Feeds

Displaying 1271 - 1280 of 1308

Le drapeau européen est le symbole de l'Union européenne et, plus largement, de l'identité et de l'unité de l'Europe.

Le drapeau européen est constitué d'un cercle de douze étoiles dorées sur fond bleu. Les étoiles symbolisent les idéaux d'unité, de solidarité et d'harmonie entre les peuples d'Europe.

Le nombre d'étoiles n'est pas lié au nombre d'États membres, bien que le cercle soit symbole d'unité.

La bandera europea simboliza tanto la Unión Europea como, más ampliamente, la identidad y la unidad de Europa.

La bandera está formada por 12 estrellas amarillas dispuestas en círculo sobre fondo azul. Las estrellas representan los ideales de unidad, solidaridad y armonía entre los pueblos de Europa.

El número de estrellas no tiene nada que ver con el número de países de la UE, aunque el círculo sí es un símbolo de la unidad.

A bandeira europeia é o símbolo da União Europeia e da unidade e identidade da Europa numa aceção mais lata.

É constituída por doze estrelas douradas dispostas em círculo sobre um fundo azul, que simbolizam os ideais de unidade, solidariedade e harmonia entre os povos da Europa.

O número de estrelas não está relacionado com o número de países da UE. O círculo é um símbolo de unidade.

Drapelul european simbolizează atât Uniunea Europeană, cât și, în sens mai larg, identitatea și unitatea Europei.

Drapelul prezintă un cerc format din 12 stele aurii pe fond albastru. Stelele simbolizează idealurile de unitate, solidaritate și armonie între popoarele Europei.

Numărul stelelor nu are legătură cu numărul statelor membre, cercul fiind un simbol al unității.

La bandiera europea simboleggia sia l'Unione europea, che l'unità e l'identità dell'Europa in generale.

La bandiera europea è costituita da un cerchio di 12 stelle dorate su uno sfondo blu. Le stelle rappresentano gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d'Europa.

Anche il cerchio è simbolo di unità, ma il numero delle stelle non dipende dal numero dei paesi membri.

Die Flagge der Europäischen Union ist nicht nur ein Symbol für die EU, sie steht im weiteren Sinne auch für die Einheit und Identität Europas.

Sie zeigt einen Kreis aus zwölf goldenen Sternen auf blauem Hintergrund. Die Sterne stehen für die Werte Einheit, Solidarität und Harmonie zwischen den Völkern Europas.

Die Zahl der Sterne hat nichts mit der Anzahl der Mitgliedsländer zu tun – der Kreis hingegen ist ein Symbol für die Einheit.

The 2015 general elections were considered a historic milestone for the Republic of the Union of Myanmar. After decades of military rule, citizens had for the first time a real choice between different candidates and parties. And it was also the first time that the European Union sent an Election Observation Mission ( EU EOM) to the Southeast-Asian country. Following an invitation by the Union Election Commission the EU deployed - with Alexander Graf Lambsdorff as Chief Observer - about 150 observers throughout the country. This was the largest international mission for the polls on 8 November.

Federica Mogherini, High Representative for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of the European Commission, called this morning Aung San Suu Kyi, chairperson of the National League for Democracy (NLD) in Myanmar, to congratulate her on her election victory. 
 

Languages:

Federica Mogherini, haute représentante pour les affaires étrangères et la politique sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, a téléphoné ce matin à Aung San Suu Kyi, présidente de la Ligue nationale pour la démocratie (LND) au Myanmar, pour la féliciter de sa victoire électorale. 
 

Languages:

Les élections législatives qui se sont déroulées le 8 novembre 2015 au Myanmar marquent pour ce pays une étape historique sur la voie de la démocratie. Pour la première fois depuis des décennies, tous les principaux partis politiques ont participé aux élections de manière généralement calme, pacifique et organisée dans tout le pays. Le taux de participation impressionnant enregistré le jour du scrutin témoigne de l'attachement des élections du Myanmar à la poursuite de la démocratisation du pays.

Languages:

Pages