ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

EEAS RSS Feeds

Displaying 1231 - 1240 of 1589

At the invitation of the Commander-in-Chief of the Myanmar Armed Forces, Senior General Min Aung Hlaing, the Chairman of the European Union Military Committee (CEUMC), General Mikhail Kostarakos, paid an official visit to Myanmar, from 21 to 24 of May.

At the invitation of the Commander-in-Chief of the Myanmar Armed Forces, Senior General Min Aung Hlaing, the Chairman of the European Union Military Committee (CEUMC), General Mikhail Kostarakos, paid an official visit to Myanmar, from 21 to 24 of May.

Statement by the Spokesperson on the occasion of the 21st Century Panglong Union Peace Conference (second session) in Myanmar

ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစု ပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေ၀းကို စတင္က်င္းပျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ရင္ၾကားေစ့ေရး တိုးတက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ အေရးပါေသာ ေနာက္ထပ္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

Languages:

The European Union Delegation issues the following statement in agreement with the EU Heads of Mission in Myanmar

တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈအား ေထာက္ခံ အားေပးျခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခတ္မႈ မခံရျခင္းမ်ားအား ဆန္႕က်င္ တိုက္ဖ်က္ျခင္း

Languages:

Pages