ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

EEAS RSS Feeds

Displaying 1221 - 1230 of 1935

On 26 February the Foreign Affairs Council adopted conclusions on the situation in Myanmar/Burma, in particular in Rakhine State, which remains extremely serious.

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ ဥေရာပ သမဂၢ၏ နိုင္ငံျခားေရးရာ ေကာင္စီမွ လြန္စြာပင္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ေကာင္းဆဲျဖစ္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း အေျခ အေန ၊ အထူးသျဖင္႔ ရခိုင္ေဒသတြင္း အေျခအေနတို႔နွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ႔သည္။

Languages:

The European Union Delegation and the EU Heads of Mission in Myanmar call on all parties to the conflict in Kachin to cease hostilities and offensive operations and fulfil Myanmar’s obligations under international law to protect civilians and non-combatants. Only progress towards a political agreement on Myanmar’s future constitutional settlement can ensure lasting peace.

ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္ေနၾကသည့္ အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ထုိးစစ္မ်ားရပ္တန္႔ေပးၾကရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲ၀င္စစ္သည္မဟုတ္သူမ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ဆိုသည့္ဝတၱရားမ်ားကို လုိက္နာပါရန္ ကၽြန္ပ္တို႔အေနျဖင့္တိုက္တြန္း လိုက္ပါသည္။ အနာဂတ္ ျမန္မာ့ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပိုင္းေျဖရွင္းမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေရးသေဘာ တူညီခ်က္ရရွိေရးအတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမွသာလွ်င္ တည္တံ့ ၿမဲၿမံမည္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Languages:

Del 26 de febrero al 23 de marzo de 2018 se reunirá en Ginebra la comunidad internacional en el Consejo de Derechos Humanos para tratar las cuestiones más urgentes en este ámbito. "En el año que celebramos el 70.º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la UE reitera su firme apoyo a la labor del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas", ha declarado el embajador Peter Sørensen, jefe de la Delegación de la UE ante las Naciones Unidas en Ginebra. "La declaración es tan válida como lo fue en el momento de su adopción pero, por desgracia, estamos muy lejos de la plena observancia de estos compromisos en todo el mundo. Los derechos y las libertades siguen siendo cuestionados y el espacio de la sociedad civil se está reduciendo en muchos países de todo el mundo", ha añadido. Por lo tanto, para la UE va a ser prioritario promover y defender la universalidad y aumentar la visibilidad de los derechos humanos a lo largo del año.

From 26 February to 23 March 2018 the international community will gather in Geneva at the Human Rights Council (HRC) to discuss the world's most pressing human rights issues. "In a year, where we mark the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, the EU reaffirms its strong support for the work of the UN human rights system," says Ambassador Peter Sørensen, Head of the EU Delegation to the UN in Geneva. "The Declaration is as valid as it was at the time of its adoption and sadly, we are far from the full respect of these commitments all over the world. Rights and freedoms are still being challenged and the space for civil society is shrinking in many countries throughout the world," he adds. Therefore, the EU will give strong priority to promoting and defending the universality of human rights and to raising the profile of human rights throughout the year.

From 26 February to 23 March 2018 the international community will gather in Geneva at the Human Rights Council (HRC) to discuss the world's most pressing human rights issues. "In a year, where we mark the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, the EU reaffirms its strong support for the work of the UN human rights system," says Ambassador Peter Sørensen, Head of the EU Delegation to the UN in Geneva. "The Declaration is as valid as it was at the time of its adoption and sadly, we are far from the full respect of these commitments all over the world. Rights and freedoms are still being challenged and the space for civil society is shrinking in many countries throughout the world," he adds. Therefore, the EU will give strong priority to promoting and defending the universality of human rights and to raising the profile of human rights throughout the year.

Du 26 février au 23 mars 2018, la communauté internationale se réunit à Genève, au Conseil des droits de l’homme, afin de débattre des problèmes les plus urgents en matière de droits de l’homme dans le monde. «Cette année, alors que nous célébrons le 70e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’UE réaffirme son soutien résolu à l’action du système des droits de l’homme des Nations unies», a affirmé Peter SØRENSEN, ambassadeur et chef de la délégation de l’Union européenne auprès des Nations unies à Genève. «Cette déclaration n’a rien perdu de son actualité depuis son adoption et, malheureusement, les engagements qu’elle contient sont loin d’être pleinement respectés dans le monde entier. Les droits et les libertés restent menacés et l’espace dévolu à la société civile se réduit de plus en plus dans de nombreux pays», a-t-il ajouté. L’Union européenne entend donc donner la priorité à la promotion et la défense de l’universalité des droits de l’homme ainsi qu’à la sensibilisation aux droits de l’homme tout au long de l’année.

26 февраля в Женеве открылась сессия Совета ООН по правам человека, на которой международное сообщество обсуждает наиболее актуальные мировые вопросы, связанные с правами человека. Сессия продлится до 23 марта.

Pages