ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

EEAS RSS Feeds

Displaying 1211 - 1220 of 1784

Tuyên bố chung của Đại diện Cấp cao Liên minh châu Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh và Tổng thư ký của Hội đồng châu Âu vào Ngày châu Âu và thế giới chống lại án tử hình.

Joint Declaration by the EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and the Secretary General of the Council of Europe on the European and World Day against the Death Penalty

Совместное заявление Верховного Представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности и Генерального секретаря Совета Европы по случаю Европейского и Всемирного дня борьбы против смертной казни.

Déclaration commune de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et du Secrétaire général du Conseil de l'Europe à l'occasion de la Journée européenne et mondiale contre la peine de mort

Declaración conjunta de la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y el secretario general del Consejo de Europa sobre el Día Europeo y Mundial contra la Pena de Muerte

Declaração conjunta da Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança e do Secretário-Geral do Conselho da Europa, por ocasião do Dia Europeu e Dia Mundial contra a Pena de Morte

Pages