ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

EEAS RSS Feeds

Displaying 1201 - 1210 of 1905

26 февраля в Женеве открылась сессия Совета ООН по правам человека, на которой международное сообщество обсуждает наиболее актуальные мировые вопросы, связанные с правами человека. Сессия продлится до 23 марта.

De 26 de fevereiro a 23 de março de 2018, a comunidade internacional reunir-se-á em Genebra, no âmbito do Conselho dos Direitos Humanos, para debater as questões mais prementes a nível mundial em matéria de direitos humanos. «No ano em que comemoramos os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, a UE reafirma o seu apoio incondicional ao trabalho desenvolvido pelo sistema dos direitos humanos das Nações Unidas» afirma o embaixador Peter Sørensen, chefe da delegação da UE junto da ONU em Genebra. «A declaração é tão válida hoje quanto no momento da sua adoção e, infelizmente, estamos muito longe de garantir o pleno respeito dos seus princípios em todo o mundo. Em muitos países, os direitos e as liberdades continuam a ser violados e o espaço da sociedade civil está a diminuir» acrescenta. Por conseguinte, ao longo deste ano, a UE atribuirá uma prioridade elevada à promoção e defesa da universalidade dos direitos humanos e ao reforço da sua visibilidade.

Young professionals and experts will gather in Brussels, for the EU-ASEAN Young Leaders Forum on 26 February 2018 and the EU-ASEAN Strategic Thinkers Forum on 28 February 2018.

Two more parties - the New Mon State Party and the Lahu Democratic Union - signed the Nationwide Ceasefire Agreement with the Myanmar Government on 13 February 2018. The European Union signed the agreement as one of the international witnesses.

Statement by the Spokesperson on the signing of the Nationwide Ceasefire Agreement between the Government of the Republic of the Union of Myanmar and the New Mon State Party and the Lahu Democratic Union

လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအရုံးႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္ အစိုးရတို႕ အၾကား တစ္နိဳင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္းအေပၚ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ၏ ေၾကျငာ

Languages:

Déclaration de la porte-parole sur la signature de l’accord national de cessez-le-feu conclu par le gouvernement de la République de l’Union du Myanmar avec le New Mon State Party et le Lahu Democratic Union

The European Union in Myanmar recognises outstanding merits in the protection of human rights with the 2018 Schuman Awards.

ဥေရာပသမဂၢသည္ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္သည္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးကာကြယ္သူမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္ Schuman Awards လူ႕အခြင္႔အေရးဆု ျဖင္႔ အသိအမွတ္ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္ ။

Languages:

The Myanmar Department of Fisheries, the European Union and the German International Cooperation officially launched a new 22.5 million EUR programme to improve the management of fisheries and boost the development of aquaculture in Myanmar.

Pages