ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

EEAS RSS Feeds

Displaying 1181 - 1190 of 1935

တရားမဝင္ သစ္ခုတ္ျခင္းမွာ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ကို ပ်က္စီးေစပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သစ္ေတာမ်ားပိုမို တာရွည္ခံေစရန္စီမံခန္႔ခြဲ ႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အီးယူ မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Languages:

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢမွ Cheery Zahau, ကိုေဆြဝင္းႏွင့္ ေဒၚခင္သန္းေထြးတို႔အား ယခုႏွစ္အတြက္လူ႔ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ရႈးမန္းဆုမ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ကာ ဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါသည္။

Languages:

The European Union in Myanmar honoured Cheery Zahau, Ko Swe Win and Daw Khin Than Htwe with this year's Schuman Award for Human Rights.

The project aims at increasing sustainable freight transport and logistics in the Mekong Region mainly through energy efficiency and safety measures for at least 500 SMEs.

This 5-year project aims to strengthen the voices of non-state actors (NSA), including civil society, Indigenous Peoples and local community groups, to improve forest governance, sustainable forest management and the contribution of forests to development of Mekong countries.

Ahead of the 14th European Remembrance Day for Victims of Terrorism on 11 March 2018, First Vice-President Frans Timmermans, High Representative/Vice-President Federica Mogherini, Commissioners Dimitris Avramopoulos, Vera Jourová and Julian King have issued the following statement:

La parità tra donne e uomini è uno dei valori fondamentali dell'Unione europea sancito nei nostri trattati. La nostra Unione è pioniere nell'affrontare la discriminazione basata sul genere e possiamo essere orgogliosi dei progressi compiuti: l'Europa è uno dei luoghi più sicuri ed equi per le donne nel mondo.

Pages