ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

EEAS RSS Feeds

Displaying 1171 - 1180 of 1919

Ahead of the 14th European Remembrance Day for Victims of Terrorism on 11 March 2018, First Vice-President Frans Timmermans, High Representative/Vice-President Federica Mogherini, Commissioners Dimitris Avramopoulos, Vera Jourová and Julian King have issued the following statement:

La igualdad entre mujeres y hombres es uno de los principios fundamentales de la Unión Europea consagrados en nuestros Tratados. Nuestra Unión es pionera en la lucha contra la discriminación por razón de género y podemos estar orgullosos de los progresos realizados: Europa es uno de los lugares del mundo más seguros y de mayor igualdad para las mujeres.

La parità tra donne e uomini è uno dei valori fondamentali dell'Unione europea sancito nei nostri trattati. La nostra Unione è pioniere nell'affrontare la discriminazione basata sul genere e possiamo essere orgogliosi dei progressi compiuti: l'Europa è uno dei luoghi più sicuri ed equi per le donne nel mondo.

A igualdade entre mulheres e homens é um dos valores fundamentais da União Europeia consagrado nos Tratados. A União Europeia é pioneira na luta contra a discriminação com base no género e podemos sentir-nos orgulhosos dos progressos alcançados: a Europa é uma das regiões do mundo mais seguras e mais igualitárias para as mulheres.

Egalitatea dintre femei și bărbați reprezintă o valoare fundamentală a Uniunii Europene, consacrată în tratate. Uniunea noastră este un deschizător de drumuri în materie de combatere a discriminării bazate pe gen și putem fi mândri de progresele înregistrate: Europa este unul dintre locurile din lume în care siguranța și egalitatea femeilor sunt garantate în cea mai mare măsură.

အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကားတန္းတူညီမွ်မႈမွာ ဥေရာပသမဂၢ၏သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ အေျခခံတန္ဖိုးမ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔၏သမဂၢမွာ က်ား/မအေျချပဳခြဲျခားဆက္ဆံ မႈမ်ားကိုေျဖရွင္းကိုင္တြယ္ရာတြင္ ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး ရရွိေအာင္ျမင္လိုက္သည့္တိုးတက္မႈအတြက္ ကၽြန္ပ္တို႔ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ဥေရာပသည္ ကမၻာေပၚရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳမႈအရွိဆံုးႏွင့္ သာတူညီမွ်မႈ အျဖစ္ဆံုးေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

Рівність між жінками та чоловіками - це одна із засадничих цінностей Європейського Союзу, закріплена у наших договорах. Наш Союз одним з перших почав боротися з ґендерною дискримінацією. Ми можемо пишатися нашими досягненнями. Адже Європа - це одне з найбільш безпечних та рівноправних місць для жінок в усьому світі.

Pages