ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

EEAS RSS Feeds

Displaying 91 - 100 of 152

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္တို႔ ကင္းမဲ့ပါက ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႔အေနျဖင့္ အသိအျမင္ ၾကြယ္ဝစြာျဖင့္ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါဝင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ယေန႔သည္ ၂၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ကို သတ္မွတ္ဂုဏ္ျပဳသည့္ေန႔ရက္ ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္ဆိုင္ ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ သတင္းေပးပို႔ခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာသတင္းသမားတို႔၏ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳလုပ္ရပ္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳခြင့္ရသည့္ေန႔ရက္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

Languages:

လုပ္ငန္းခြင္လုံၿခံဳမႈႏွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကမၻာ့ေန႔အခမ္းအနား၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အလုပ္သမား စံႏႈန္းမ်ား တိုးတက္ေစေရးအတြက္ အီးယူသံအမတ္မ်ားမွ ျမန္မာအစိုးရ အေပၚအားေပးတိုက္တြန္း

Languages:

ကုလသမဂၢ၏ စာရင္းအင္းမ်ားအရ ႏွစ္စဥ္ကမၻာတစ္ဝွမ္း၌ လူဦးေရ ႏွစ္သန္းေက်ာ္တို႔မွာ လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈမ်ား၊ ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ အသက္အိုးအိမ္မ်ားဆံုးရႈံးရလ်က္ရွိပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းမွာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

Languages:

ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔၌ အီးယူ၏လက္နက္ကုန္သြယ္မႈပိတ္ပင္ခ်က္မ်ားကိုပိုမိုအားျဖည့္သည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာ/ဗမာ စစ္တပ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ပစ္မွတ္ထား၍ ျမန္မာ/ဗမာႏိုင္ငံအေပၚ ေကာင္စီမွကန္႔ သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ား ထပ္မံခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။

Languages:

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ၃၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဥေရာပသမဂၢတို႔မွ ပိုမိုနီးကပ္စြာထိထိေရာက္ ေရာက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာသစ္တစ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း

Languages:

ယေန႔က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေျမျမွဳပ္မိုင္းသတိျပဳေရးေန႔ အခါသမယ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းေျမ ျမွဳပ္မိုင္း မရွင္းလင္းေသာနယ္ေျမမ်ား၌ ေနထိုင္ေနၾကရသည့္ အရပ္သားမ်ားစြာတုိ႔အား ပိုမိုကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈကို အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈျပဳေပးပါရန္ ဥေရာသမဂၢႏွင့္ ၎၏ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ သံအမတ္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရအေပၚတိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

Languages:

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိုင္းသတိျပဳေရး ေန႔ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မိုင္းမ်ားကိုေျဖရွင္းကိုင္တြယ္ေပးပါရန္ ဥေရာပသမဂၢမွ အစိုးရအား တိုက္တြန္း

Languages:

အရည္အေသြးမီ အမွတ္တံဆိပ္သစ္တစ္ခုမွ ပိုမိုလံုၿခံဳၿပီး ျမန္ဆန္အက်ိဳးမ်ားမႈရွိသည့္မီးဖိုမ်ား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေပး

Languages:

အီးယူမွေငြေၾကး ပံ့ပိုးေပးထားေသာ အစီအစဥ္သစ္တစ္ခုမွ တန္းတူအခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသ မီး မ်ားလုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုမိုရရွိေစေရး အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ႏွင့္ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအၾကား ပိုမိုနီးကပ္စြာပူး ေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ပ့ံပိုးေပးျခင္း

Languages:

အီးယူ MYPOL အစီအစဥ္မွ ျမန္မာ့ရဲတပ္ဖြဲ႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုပံ့ပိုးကာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ မ်ားအား ျမွင့္တင္ေပးလ်က္ရွိ

Languages:

Pages