ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

EEAS RSS Feeds

Displaying 81 - 90 of 152

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔အၾကား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီ ခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုး

Languages:

ယေန႔ တရားရုံးမွ ရုိက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဝလံုးႏွင့္ေက်ာ္စိုးဦးတို႔အား ၁၉၂၃ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္အက္ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုရန္ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံလႊတ္လပ္ခြင္႔ ၊ လြတ္လပ္သည္႔ မီဒီယာနွင္႔ အမ်ားျပည္သူသတင္းရပိုင္ခြင့္တို႔အတြက္ အင္မတန္စိုး ရိမ္ပူပန္ဖြယ္ရာျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

ဇြန္လ (၂၅)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း အေျခအေနမ်ားနွင္႔ စပ္လ်ဥ္းျပီး ေကာင္စီမွ လူပုဂိၢဳလ္ ၇ဦးတို႔အေပၚ ကန္႔သတ္အေရးယူခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္လိုက္ပါသည္ ။ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားထဲတြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းနွင္႔ ခရီးသြားလာခြင္႔ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္ ။

Languages:

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ သံရုံးမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ေအာက္ပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

Languages:

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ သံရုံးမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ေအာက္ပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

Languages:

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ သံရုံးမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ေအာက္ပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

Languages:

အထူးသျဖင့္ LGBTI ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ၎တို႔ေနထုိင္သည္႔ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းတြင္ မၾကာခဏ ေဘးဖယ္ခံထားၾကရျခင္း၊ မိသားစုကေပးေသာ ဖိအားမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑မ်ားတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းတို႔ ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေရြးခ်ယ္မႈ သို႔မဟုတ္ က်ား/မခြဲျခားသတ္မွတ္မႈတုိ႔ မည္သို႔ပင္ ရွိေစကာမူ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ ရႈေထာင့္အရ တန္းတူညီမွ်ျခင္း အေျခခံမူမ်ားကို ကမာၻ႔လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အေလးထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ယူ ယုံၾကည္ပါသည္။

Languages:

ကခ်င္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ေဒသအခ်ိဳ႕တို႔၌ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြား ေနမႈမ်ား တစ္စထက္တစ္စျမင့္တက္လာေနမႈေၾကာင့္ အရပ္သားတစ္ေသာင္းေက်ာ္တို႔မွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ ေျပးရျခင္း၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာနယ္ေျမေဒသရွိ မ်ားစြာေသာရပ္/ရြာလူထုအသိုင္းအဝိုင္းတို႔မွာ အလြန္စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနသို႔ က်ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး ၎တို႔၏အသက္အိုးအိမ္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ သက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားပါ ဆံုးရႈံးခဲ့ရ ပါသည္။ အရပ္ဖက္လူထုအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္ေနၾကေသာ အဖြဲ႔အားလံုးတို႔အေန ျဖင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ တရားဝင္အသိသက္ေသျဖစ္သည့္ ဥေရာပသမဂၢမွ အေလးအနက္တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

Languages:

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္သံစံုတီးဝိုင္း Orchestra for Myanmar ႏွင့္ရင္ေသြးသစ္သံစံုက်ဴးအဖြဲ႔ New Children’s Choir တို႔၏အလြန္ေကာင္းမြန္လွသည့္ဂီတေျဖေဖ်ာ္ပြဲႏွင့္အတူဥေရာပေန႔ ဂုဏ္ျပဳပြဲမ်ား ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

Languages:

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဥေရာပေန႔ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားပြဲမ်ားကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ေမလ၈ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပ ခဲ့ၿပီး ၎ေန႔တြင္အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသတြင္း/ျပည္ တြင္းမီဒီယာမ်ား၊ သံတမန္အဖြဲ႔မ်ား၊ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ဥေရာပမွမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ဧည့္ခံပြဲတစ္ခုကို ေနျပည္ ေတာ္၌ အီးယူသံအမတ္ႀကီးမွ စီစဥ္က်င္းပေပးခဲ့ပါသည္။ ၎အခမ္းအနားပြဲ၌ အီးယူသံအမတ္ႀကီး Kristian Schmidt မွတစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ အရည္အေသြးမီပညာေရးတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း ျမန္မာ့ပညာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ပံ့ပိုးကူညီရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ခန္႔္မွန္းေျခရသံုးေငြစာရင္းသို႔ ယူရုိ ၂၂၁ သန္း တိုက္ ရိုက္ပံ့ပိုးလွဴဒါန္းရန္ အီးယူအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ မၾကာေသးမီကဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

Languages:

Pages