ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

EEAS RSS Feeds

Displaying 71 - 80 of 105

ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာနိဳင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕အား ဒိန္းမတ္နိဳင္ငံ၏ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေလ့လာနိဳင္ရန္အတြက္ နိဳင္ငံတကာေလ့လာေရး ခရီးစဥ္တစ္ခုတြင္ ပါ၀င္နိဳင္ရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။

Languages:

ဥေရာပသမဂၢ၏ ယူရုိေငြသန္း ၂၀ ထပ္မံပံ့ပိုးေပးမႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း အညာေဒသတြင္ ေရအရင္း အျမစ္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲ၍ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၏ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားျမင့္မားေစရန္ အတြက္ အေထာက္အကူျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

Languages:

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ားၾကား ႏိုင္ငံရင္းသို႔ျပန္လည္ေခၚယူေရး ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အီးယူအဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္ ဖဒယ္ရီကာ မိုဂါရီနီ၏ေၾကညာခ်က္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအား ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ခိုင္ျမဲစြာ ဆက္လက္ ပံ့ပိုးကူညီ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Languages:

နိ၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၁ရက္ေန႔တို႔၌ ျမန္မာနိင္ငံေနျပည္ေတာ္ျမိဳ႕တြင္ ၁၃ၾကိမ္ေျမာက္ ASEM နိင္ငံျခား ေရး၀န္ၾကီးမ်ားအစည္းအေ၀းသို႔ အာရွႏွင့္ဥေရာပတို႔မွ နိင္ငံျခား ေရး၀န္ၾကီးမ်ားတက္ေရာက္ရန္ စုေ၀းေရာက္ရွိ ၾကမည္ျဖစ္ျပီး အီးယူအဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္ Federica Mogherini မွာလည္းဥေရာပအဖြဲ႔၏ညႈိႏႈိင္းေရးမႈးအ ျဖစ္ပါ၀င္တက္ေရာက္မည္

Languages:

နိ၀င္ဘာလ ၂၀-၂၁၊ တနလၤာႏွင့္ အဂၤါေန႔မ်ား၌ နိင္ငံျခားေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးရာမူ၀ါဒဆိုင္ရာ အီးယူအဆင့္ျမင့္ကိုယ္ စားလွယ္/ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ ဒုတိယဥကၠဌျဖစ္သူ Federica Mogherini မွျမန္မာနိင္ငံ ေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပ သည့္ ၁၃ၾကိမ္ေျမာက္ အာရွ-ဥေရာပနိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးမ်ားအစည္းအေ၀း (ASEM)၌ ဥေရာပသံကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႔အားဦးေဆာင္၍ ပါ၀င္တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

Languages:

သတင္းသမားတို႔အေပၚက်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ အျပစ္ေပးမခံရဘဲကင္းလြတ္ေနမႈကို အဆံုးသတ္ေစ ေရးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေန႔တြင္ မိမိတို႔အေပၚျခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ေသဆံုးနိင္သည့္အႏၱရာယ္ကိုပင္ ရင္ဆိုင္ကာ ၾသဇာအာဏာအလြဲသံုးစားမႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားအား မီးေမာင္းထိုးျပသကာ အမ်ားလက္ခံထားသည့္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကိုပင္ ျပန္လည္ေမးခြန္းထုတ္ တတ္ၾကသည့္ သတင္းေထာက္မ်ား၏လုပ္ရပ္အား ဥေရာပသမဂၢ အေနျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳလိုက္ရပါသည္။ လြတ္လပ္၍ အမွီအခိုကင္းေသာ သတင္းမီဒီယာဆိုသည္မွာ အမ်ားပါ၀င္မႈရွိျပီး မတူကြဲျပားေသာ္လည္း ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္နိင္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ရပ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သလို၊ မိမိတို႔လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ အစိုးရမ်ား အားတာ၀န္ခံခိုင္းသည့္ ကိရိယာတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္၌ ျမန္မာနိင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ၾကီးအျဖစ္ အသစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည့္ Mr. Kristian SCHMIDT မွ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာနိင္ငံ၊ နိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ထံသို႔ ၎၏သံအမတ္ခန္႔အပ္လႊာအား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

Languages:

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ယေန႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုုင္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ ၾကပါသည္။ ကၽြန္ုဳပ္တို႔သည္ ေမာင္းေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ ေဒသမ်ားရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံ မ်ိဳးစုံႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ARSA ၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအား ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားအပ္ၿပီး ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ လူေျမာက္မ်ားစြာ ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈ မ်ားကို လည္း ကၽြန္ုဳပ္တို ႔ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ပူပန္မိပါသည္။ ယခုခရီးစဥ္သည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ခရီးစဥ္ မဟုတ္သလို ထိုသုိ႔ စစံုမ္းစစ္ေဆးရန္လည္း အေျခအေန မေပးပါ။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားအား စုံစမ္းရန္မွာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

Languages:

Pages