ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

EEAS RSS Feeds

Displaying 111 - 120 of 152

ဇန္နဝါရီလ ၁၅-၁၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ဥေရာပ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္ ရွိ ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ဓာတု ပစၥည္းမ်ား ေဘးကင္း လံုၿခံဳစြာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပိုမို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ခန္႔မွန္း သိရွိႏိုင္ရန္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

Languages:

ဥေရာသမၼဂသံအမတ္ၾကီး Kristian Schmidt သည္ ျမန္မာနို္င္ငံ၏ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ လူ႔အခြင္႔အေရးမ်ားနွင္႔ လူမႈတရားမွ်ေရးတို႔ အဓိကက်သည္႔ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ားအျဖစ္ အေရးပါေနပံုကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ႔သည္႔ 3rd Labour Rights Stakeholder Forum ဖြင္႔ပြဲတြင္ အေလးအနက္ထားေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

Languages:

ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ သံရံုး ၊ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္နိဳင္ငံမ်ားမွ သံရုံး အၾကီးအကဲမ်ား ၊ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာ ေနာ္ေ၀နိဳင္ငံ သံရုံး အၾကီးအကဲ တို႕သည္ ေအာက္ပါ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္အား ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္

Languages:

လက္တေလာ ရန္ကုန္တြင္ ရိုက္တာသတင္းဌာနအတကြ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရမႈသည္ မ်ားစြာ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကဖယြ္ ျဖစ္ပါသည္။

Languages:

ဥေရာပ၌ နာက်င္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ ေသြးကြဲမႈမ်ားႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔တြင္ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္မႈမ်ား၊ ပ်က္စီးထိခုိက္မႈမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးသည့္ေနာက္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမွ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ကာ ျမွင့္တင္ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္သြားဖုိ႔ သံႏၷိဌာန္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ပ္တို႔က်င္းပၾကသည့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္ အေရး ေၾကညာစာတမ္းမွာ ဘံုတူညီမႈရွိေသာ ဤလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မူမ်ားကို ျမွဳပ္ႏွံထားခဲ့ၿပီး ၎တို႔မွာ ကမၻာ့ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ မ်ားစြာလႊမ္းမိုးမႈရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္းခုႏွစ္ဆယ္နီးပါး ကုန္ဆံုးခဲ့ၿပီျဖစ္ ေသာ္လည္း ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္သြားမည္ဆိုသည့္ အထက္ပါ ကတိကဝတ္မ်ားကို ယေန႔အခ်ိန္ထိ ျပည့္ဝစြာလုိက္နာဖုိ႔ ကၽြန္ပ္တို႔ေဝးကြာေနဆဲပင္ျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔လိုက္နာႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံအားလံုးတို႔အေနျဖင့္ ထပ္မံႀကိဳးစားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ လူငယ္မ်ားနဲ႔ ေဒသႏၱရလူထုတို႔မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းမွာ လူ႔အခြင့္ အေရးေန႔ အမွတ္တရအခမ္းအနားမ်ားကို က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။ အီးယူသံအမတ္ႀကီး Kristian Schmidt မွ လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သခင္ျမပန္းျခံမွာ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔၎ အခမ္းအနားမွာ တက္ေရာက္ ပါဝင္ခဲ့ပါ တယ္။

Languages:

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္မႈစနစ္ႏွင့္ ပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၎တို႔၏အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ဖလွယ္ေဆြး ေႏြးႏိုင္ရန္ႏွင့္ တရားမွ်တစြာစီရင္မႈ ပိုမိုရရွိေစ ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ေဒသႏၱ ရ၊ ႏိုင္ငံတကာမွဥပေဒ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္မ်ားမွာ ၂၀၁၇ခုႏွွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၇-၈ ရက္ ေန႔ တို႔၌ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အတူတကြစုေဝးေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကပါသည္။

Languages:

ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာနိဳင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕အား ဒိန္းမတ္နိဳင္ငံ၏ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေလ့လာနိဳင္ရန္အတြက္ နိဳင္ငံတကာေလ့လာေရး ခရီးစဥ္တစ္ခုတြင္ ပါ၀င္နိဳင္ရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။

Languages:

ဥေရာပသမဂၢ၏ ယူရုိေငြသန္း ၂၀ ထပ္မံပံ့ပိုးေပးမႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း အညာေဒသတြင္ ေရအရင္း အျမစ္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲ၍ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၏ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားျမင့္မားေစရန္ အတြက္ အေထာက္အကူျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

Languages:

Pages