ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

EEAS RSS Feeds

Displaying 61 - 70 of 1276

Joint Statement by EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Federica Mogherini, and UN Special Representative on Sexual Violence in Conflict, Pramila Patten, on the occasion of the International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict

Languages:

Déclaration conjointe de Federica Mogherini, haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et Pramilla Patten, représentante spéciale des Nations unies chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, à l'occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence sexuelle en temps de conflit

Languages:

The Fifth European Union-Myanmar Human Rights Dialogue was held in Nay Pyi Taw, Myanmar on 14 June 2019, co-chaired by Eamon Gilmore, EU Special Representative for Human Rights, and U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation of the Republic of the Union of Myanmar.

The European Union and Myanmar hold 5th Human Rights Dialogue - Joint Press Release

Languages:

The European Union and Myanmar hold 5th Human Rights Dialogue - Joint Press Release

Languages:

La haute représentante/vice-présidente, Federica Mogherini, a présenté le troisième rapport sur l'état d’avancement de la mise en œuvre de la stratégie globale de l'Union européenne, intitulé «La stratégie globale de l'UE en pratique - Bilan des trois années écoulées et perspectives pour l’avenir» (The EU Global Strategy in Practice - Three years on, looking forward). Ce rapport sera examiné par les ministres des affaires étrangères et de la défense lors du Conseil des affaires étrangères du 17 juin 2019 à Luxembourg. Il passe en revue les avancées réalisées au cours des trois dernières années, depuis la présentation de la stratégie globale en juin 2016, dans cinq domaines prioritaires: la sécurité de l’Union, la résilience de l'État et de la société à l'est et au sud de l'Union, l’approche intégrée des conflits et des crises, les ordres régionaux de coopération et la gouvernance mondiale au XXIe siècle., et propose des orientations possibles en ce qui concerne la voie à suivre à l'avenir.

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Federica Mogherini tutvustas Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia rakendamise kolmandat eduaruannet „Kolm aastat Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia rakendamist – pilk tulevikku“, mida arutatakse ELi välis- ja kaitseministritega 17. juunil 2019 Luxembourgis toimuval välisasjade nõukogu kohtumisel. Aruanne käsitleb edusamme, mis on tehtud viimase kolme aasta jooksul pärast üldise strateegia tutvustamist 2016. aasta juunis viies prioriteetses valdkonnas: liidu julgeolek, riikide ja sotsiaalne vastupanuvõime meie ida- ja lõunanaabruses, konfliktide ja kriiside lahendamiseks kasutatav integreeritud lähenemisviis, piirkondlik koostöö ning üldjuhtimine 21. sajandil. Aruandes tehakse ka ettepanekud tulevikus võetavate võimalike meetmete kohta.

Die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin Federica Mogherini hat den dritten Fortschrittsbericht über die Umsetzung der globalen Strategie der Europäischen Union vorgestellt. Über den Bericht mit dem Titel „Die globale Strategie der EU in der Praxis — drei Jahre später, ein Ausblick“ werden die EU-Außen- und Verteidigungsminister auf der Tagung des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ am 17. Juni 2019 in Luxemburg beraten. Gegenstand des Berichts sind die Fortschritte, die in den vergangenen drei Jahren seit der Einführung der globalen Strategie im Juni 2016 in den fünf folgenden Schwerpunktbereichen erzielt wurden: Sicherheit der Union, Resilienz von Staaten und Gesellschaften in unserer östlichen und südlichen Nachbarschaft, ein integrierter Ansatz zur Bewältigung von Konflikten und Krisen, kooperative regionale Ordnungen sowie globale Ordnungspolitik im 21. Jahrhundert. Er bietet außerdem Orientierungshilfen für das weitere Vorgehen in den kommenden Jahren.

Pages