ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 1275

“Rights” are things every child should have or be able to do. For example, you have a right to go to school and a right to play and rest. The United Nations listed these and many more rights every child should have in the Convention on the Rights of the Child. In 2019, the UN Child Rights Convention turns 30 and we want to celebrate!

ကေလးသူငယ္တိုင္းဟာ သက္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးေတြကို ရရွိသင့္၊ ရရွိထုိက္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကေလးတစ္ဦးဟာ ေက်ာင္းမွာပညာသင္ၾကားခြင့္ရွိသလို အားလပ္ခ်ိန္မွာ ကစားခြင့္၊နားခြင့္လည္း ရွိပါတယ္။ ကုလသမဂၢက အဲ့ဒီအခြင့္အေရးေတြအျပင္ ကေလးေတြရရွိခံစားထုိက္တဲ့ အျခားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားစြာကို ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကသေဘာစာခ်ဳပ္မွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္မွာေတာ့ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္္ဟာ အႏွစ္ ၃၀ျပည့္ျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္း ဂုဏ္ျပဳပါဝင္ဆင္ႏႊဲမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

Languages:

On 5 November 2019, over 140 stakeholders will gather at the Shwe San Eain Hotel in Naypyidaw to start work on a roadmap of priority actions to promote legal timber production and trade in Myanmar. The event will be led by the Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (MONREC) and the European Union.

အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ အေျခခံပညာေရး သင္ယူရရွိေရး အစီအစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားရွိ ကေလးသူငယ္ေပါင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔အား အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူေပးခဲ့သည္။ ပညာေရးက႑အတြက္ EU ၏ အစီအစဥ္အသစ္မ်ားႏွင့္ ယူ႐ို ၂၂၁သန္း ဘတ္ဂ်က္တို႔ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ ဥေရာပသမဂၢက ေပးေနေသာ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား ေနာက္ထပ္္တစ္ဆင့္ ထပ္မံျမင့္တက္သြားၿပီျဖစ္သည္။

Languages:

The Quality Basic Education Programme helped thousands of kids across Myanmar access quality education. New EU programmes and an EUR 221 million budget support for the education sector are now taking the European Union's support for the education of children in Myanmar to the next level.

Заявление Верховного Представителя ЕС от имени Европейского Союза по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов - 2 ноября 2019 г.

Freedom of expression, in all its forms, is the very essence of democracy. Only with a thriving, free and independent media landscape, we can hold governments, businesses and society at large accountable. And precisely for this fundamental right, far too often, journalists and media workers are attacked, persecuted, harassed, or intimidated for carrying out their work. Most journalists are not wounded in the heat of war coverage, but suffer violence in our immediate surroundings. In 2018 alone, 94 journalists and media staff were killed in work-related incidents as reported by the International Federation of Journalists. Hundreds more have been subjected to arbitrary arrest or detention without ever having been tried in a court.

Freedom of expression, in all its forms, is the very essence of democracy. Only with a thriving, free and independent media landscape, we can hold governments, businesses and society at large accountable. And precisely for this fundamental right, far too often, journalists and media workers are attacked, persecuted, harassed, or intimidated for carrying out their work. Most journalists are not wounded in the heat of war coverage, but suffer violence in our immediate surroundings. In 2018 alone, 94 journalists and media staff were killed in work-related incidents as reported by the International Federation of Journalists. Hundreds more have been subjected to arbitrary arrest or detention without ever having been tried in a court.

Languages:

On 24 October we celebrate the laying of the first stone of the most universal multilateral project in history: the United Nations.

Languages:

Le 24 octobre, nous célébrons la pose de la première pierre du projet multilatéral le plus universel de l’histoire: les Nations unies.

Languages:

Pages