Delegation of the European Union to Myanmar

EEAS RSS Feeds

Displaying 131 - 140 of 1327

Η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος κ. Φεντερίκα Μογκερίνι παρουσίασε την τρίτη έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τίτλο «Η συνολική στρατηγική της ΕΕ στην πράξη — Τρία χρόνια μετά, κοιτάμε μπροστά»· η έκθεση αυτή θα συζητηθεί από τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΕ στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 17ης Ιουνίου 2019 στο Λουξεμβούργο. Η έκθεση εξετάζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά την τελευταία τριετία, από την παρουσίαση της συνολικής στρατηγικής τον Ιούνιο του 2016, σε πέντε τομείς προτεραιότητας (την ασφάλεια της Ένωσης, την ανθεκτικότητα κρατών και κοινωνιών πέρα από τα ανατολικά και νότια σύνορά μας, τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης έναντι των συγκρούσεων και των κρίσεων, τις περιφερειακές δομές συνεργασίας και την παγκόσμια διακυβέρνηση για τον 21ο αιώνα) και διατυπώνει πιθανές κατευθύνσεις για τη μελλοντική πορεία κατά τα επόμενα έτη.

Korkea edustaja, varapuheenjohtaja Federica Mogherini on esitellyt kolmannen tilannekatsauksen Euroopan unionin globaalistrategiasta ”EU:n globaalistrategia käytännössä – Kolme vuotta takana, katse tulevaan”, josta EU:n ulko- ja puolustusministerit keskustelevat Luxemburgissa 17. kesäkuuta 2019 pidettävässä ulkoasiainneuvoston kokouksessa. Katsauksessa tarkastellaan kolmen viime vuoden aikana saavutettua edistystä sen jälkeen, kun globaalistrategia esiteltiin kesäkuussa 2016, viidellä painopistealalla: unionin turvallisuus, valtioiden ja yhteiskuntien selviytymiskyky EU:n itä- ja eteläpuolella, yhtenäinen lähestymistapa konflikteihin ja kriiseihin, yhteistyöhön perustuvat alueelliset järjestelyt ja globaalihallinta 2000-luvulla. Lisäksi siinä esitetään mahdollisia suuntaviivoja tulevien vuosien varalle.

Visoka predstavnica/potpredsjednica Federica Mogherini predstavila je treće izvješće o napretku u provedbi globalne strategije Europske unije: „Globalna strategija EU-a u praksi – pogled u budućnost nakon tri godine”. O izvješću su na sastanku Vijeća za vanjske poslove 17. lipnja 2019. u Luxembourgu raspravljali ministri vanjskih poslova i obrane EU-a. U njemu se razmatra napredak ostvaren zadnje tri godine od predstavljanja globalne strategije u lipnju 2016. u pet prioritetnih područja: sigurnosti Unije, otpornosti država i društava u istočnom i južnom susjedstvu, integriranom pristupu vanjskim sukobima i krizama, kooperativnim regionalnim porecima i globalnom upravljanju za 21. stoljeće te se daju moguće smjernice za djelovanje u narednim godinama.

Върховният представител и заместник-председател Федерика Могерини представи третия доклад за напредъка по изпълнението на Глобалната стратегия на Европейския съюз, озаглавен „Глобалната стратегия на ЕС на практика — три години по-късно и в бъдеще“, който ще бъде обсъден от министрите на външните работи и на отбраната на ЕС на заседанието на Съвета по външни работи от 17 юни 2019 г. в Люксембург. В доклада се разглежда напредъкът, постигнат през последните три години след представянето на Глобалната стратегия през юни 2016 г. в пет приоритетни области — сигурността на Съюза, устойчивостта на държавата и обществото на изток и на юг, интегриран подход към конфликти и кризи, регионален ред, основан на сътрудничество, и глобално управление през 21-ви век. В него се предоставят също насоки за бъдещи действия през идните години.

Federica Mogherini az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a Bizottság alelnöke előterjesztette az EU globális stratégiájának végrehajtása terén elért eredményekről szóló harmadik jelentést „Az EU kül- és biztonságpolitikára vonatkozó globális stratégiája a gyakorlatban – Az eltelt három év összegzése és a következő lépések” címmel, amelyet az EU külügy- és védelmi miniszterei a 2019. június 17-i luxemburgi tanácsülésen fognak megvitatni. A jelentés áttekinti az elmúlt három évben, a globális stratégia 2016. júniusi előterjesztése óta az öt prioritási területen elért eredményeket – az Unió biztonságával, a keleti és déli szomszédságunk állami és társadalmi rezilienciájával, a külső konfliktusok és válságok integrált megközelítésével, az együttműködésen alapuló regionális szerveződésekkel, valamint a 21. századi globális kormányzással kapcsolatos eredményeket –, valamint kijelöli a következő évek munkájának lehetséges irányait.

The third progress report on the implementation of the European Union Global Strategy, “The EU Global Strategy in Practice - Three years on, looking forward” looks at the progress achieved over the past three years, since the presentation of the Global Strategy in June 2016, in five priority areas - the security of the Union, state and social resilience to our east and south, an integrated approach to conflicts and crises, cooperative regional orders and global governance for the 21st century - and provides possible orientations for the way forward in the coming years.

Den højtstående repræsentant og næstformand for Kommissionen, Federica Mogherini, har forelagt den tredje statusrapport om gennemførelsen af Den Europæiske Unions globale strategi, "EU's globale strategi i praksis — efter tre år og i fremtiden", som skal drøftes af EU's udenrigs- og forsvarsministre på samlingen i Rådet for Udenrigsanliggender den 17. juni 2019 i Luxembourg. I rapporten ses der på de fremskridt, der er gjort i de seneste tre år siden fremlæggelsen af den globale strategi i juni 2016, på fem prioriterede områder — vores Unions sikkerhed, staters og samfunds modstandsdygtighed øst og syd for os, en integreret tilgang til konflikter og kriser, regionale samarbejdsordninger og global styring i det 21. århundrede — og der gives muligheder for vejen frem i de kommende år.

Ir-rappreżentant Għoli/Viċi President Federica Mogherini ppreżentat it-tielet rapport dwar il-progress fl-implimentazzjoni tal-Istrateġija Globali tal-Unjoni Ewropea, “L-Istrateġija Globali tal-UE fil-Prattika — Tliet snin wara, inħarsu ‘il quddiem”, li se tiġi diskussa mill-Ministri tal-Affarijiet Barranin u tad-Difiża tal-UE fil-Kunsill Affarijiet Barranin tas-17 ta’ Ġunju 2019 fil-Lussemburgu. Ir-rapport jagħti ħarsa lejn il-progress li sar f’dawn l-aħħar tliet snin, mill-preżentazzjoni tal-Istrateġija Globali f’Ġunju 2016, f’ħames oqsma ta’ prijorità — is-sigurtà tal-Unjoni, ir-reżiljenza soċjali u tal-istat fil-Lvant u fin-Nofsinhar tagħna, approċċ integrat għall-kunflitti u l-kriżijiet, ordnijiet reġjonali kooperattivi u l-governanza globali għas-seklu 21 - u jipprovdi orjentazzjonijiet possibbli ‘l quddiem fis-snin li ġejjin.

Wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Federica Mogherini przedstawiła trzecie sprawozdanie z postępów w realizacji unijnej strategii „Globalna strategia UE: po trzech latach, patrząc w przyszłość”, które będzie przedmiotem dyskusji ministrów spraw zagranicznych i obrony UE na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w dniu 17 czerwca 2019 r. w Luksemburgu. W sprawozdaniu omówiono postępy osiągnięte w ciągu ostatnich trzech lat, od czasu przedstawienia globalnej strategii w czerwcu 2016 r., w pięciu obszarach priorytetowych: bezpieczeństwo Unii, odporność państw i społeczeństw na wschód i na południe od UE, zintegrowane podejście do konfliktów i kryzysów, łady regionalne oparte na współpracy oraz globalne rządzenie dostosowane do potrzeb XXI wieku. Przedstawiono w nim również możliwe kierunki dalszych działań w nadchodzących latach.

A Alta Representante/Vice-Presidente, Federica Mogherini, apresentou o terceiro relatório intercalar sobre a aplicação da estratégia global da União Europeia, «A estratégia global da UE na prática — três anos volvidos, um olhar para o futuro», que será debatido pelos Ministros dos Negócios Estrangeiros e pelos Ministros da Defesa da UE no âmbito do Conselho dos Negócios Estrangeiros que terá lugar em 17 de junho de 2019, no Luxemburgo. O relatório analisa os progressos alcançados durante os últimos três anos, desde o momento em que estratégia global foi apresentada, em junho de 2016, em cinco domínios prioritários — a segurança da União, a resiliência estatal e social a leste e a sul, a abordagem integrada dos conflitos e das crises, as ordens regionais de cooperação e uma governação mundial adaptada ao século XXI — e fornece orientações possíveis para os próximos anos.

Pages