Delegation of the European Union to Myanmar

EEAS RSS Feeds

Displaying 121 - 130 of 1308

Den højtstående repræsentant og næstformand for Kommissionen, Federica Mogherini, har forelagt den tredje statusrapport om gennemførelsen af Den Europæiske Unions globale strategi, "EU's globale strategi i praksis — efter tre år og i fremtiden", som skal drøftes af EU's udenrigs- og forsvarsministre på samlingen i Rådet for Udenrigsanliggender den 17. juni 2019 i Luxembourg. I rapporten ses der på de fremskridt, der er gjort i de seneste tre år siden fremlæggelsen af den globale strategi i juni 2016, på fem prioriterede områder — vores Unions sikkerhed, staters og samfunds modstandsdygtighed øst og syd for os, en integreret tilgang til konflikter og kriser, regionale samarbejdsordninger og global styring i det 21. århundrede — og der gives muligheder for vejen frem i de kommende år.

Ir-rappreżentant Għoli/Viċi President Federica Mogherini ppreżentat it-tielet rapport dwar il-progress fl-implimentazzjoni tal-Istrateġija Globali tal-Unjoni Ewropea, “L-Istrateġija Globali tal-UE fil-Prattika — Tliet snin wara, inħarsu ‘il quddiem”, li se tiġi diskussa mill-Ministri tal-Affarijiet Barranin u tad-Difiża tal-UE fil-Kunsill Affarijiet Barranin tas-17 ta’ Ġunju 2019 fil-Lussemburgu. Ir-rapport jagħti ħarsa lejn il-progress li sar f’dawn l-aħħar tliet snin, mill-preżentazzjoni tal-Istrateġija Globali f’Ġunju 2016, f’ħames oqsma ta’ prijorità — is-sigurtà tal-Unjoni, ir-reżiljenza soċjali u tal-istat fil-Lvant u fin-Nofsinhar tagħna, approċċ integrat għall-kunflitti u l-kriżijiet, ordnijiet reġjonali kooperattivi u l-governanza globali għas-seklu 21 - u jipprovdi orjentazzjonijiet possibbli ‘l quddiem fis-snin li ġejjin.

Wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Federica Mogherini przedstawiła trzecie sprawozdanie z postępów w realizacji unijnej strategii „Globalna strategia UE: po trzech latach, patrząc w przyszłość”, które będzie przedmiotem dyskusji ministrów spraw zagranicznych i obrony UE na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w dniu 17 czerwca 2019 r. w Luksemburgu. W sprawozdaniu omówiono postępy osiągnięte w ciągu ostatnich trzech lat, od czasu przedstawienia globalnej strategii w czerwcu 2016 r., w pięciu obszarach priorytetowych: bezpieczeństwo Unii, odporność państw i społeczeństw na wschód i na południe od UE, zintegrowane podejście do konfliktów i kryzysów, łady regionalne oparte na współpracy oraz globalne rządzenie dostosowane do potrzeb XXI wieku. Przedstawiono w nim również możliwe kierunki dalszych działań w nadchodzących latach.

Déclaration de la porte-parole à l’occasion de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, le 13 juin

Languages:

Statement by the Spokesperson on the occasion of the International Albinism Awareness Day, 13 June

Languages:

Today, an estimated 152 million children are victims of child labour worldwide. These 152 million children are being denied their right to have access to education and to a safe living environment. On the occasion of the World Day against Child Labour on 12 June, the European Union, alongside its international partners, reiterates its strong commitment towards guaranteeing the fundamental human rights of every child, as defined in the 2030 Agenda for Sustainable Development target to end child labour in all its forms by 2025.

Languages:

European companies are global leaders in promoting responsible entrepreneurship, trade and investments, which responsibly manage natural resources. They wish to generate growth that has a socially and environmentally sustainable impact, which creates local jobs, transfers technologies and stimulates local production.

         

 

           

Languages:

Pages