Delegation of the European Union to Myanmar

EEAS RSS Feeds

Displaying 111 - 120 of 1318

Hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini heeft het derde voortgangsverslag over de uitvoering van de integrale EU-strategie gepresenteerd, "De integrale EU-strategie in de praktijk - een vooruitblik na drie jaar", dat zal worden besproken door de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie tijdens de Raad Buitenlandse Zaken op 17 juni 2019 in Luxemburg. In het verslag wordt de vooruitgang beschreven die de afgelopen drie jaar, sinds de presentatie van de integrale strategie in juni 2016, is geboekt op vijf prioritaire gebieden - de veiligheid van de Unie, de weerbaarheid van staten en samenlevingen ten oosten en ten zuiden van ons, een geïntegreerde aanpak van conflicten en crises, regionale samenwerkingsverbanden en mondiale governance voor de 21e eeuw - en worden mogelijkheden voor de toekomst geschetst.

Vysoká představitelka / místopředsedkyně Federica Mogheriniová předložila třetí zprávu o provádění globální strategie Evropské unie, nazvanou „Globální strategie EU v praxi – bilance po třech letech a výhled do budoucna“, která bude projednána ministry zahraničí a obrany členských států EU v rámci Rady pro zahraniční věci dne 17. června 2019 v Lucemburku. Zpráva se ohlíží za pokrokem dosaženým za poslední tři roky, počínaje představením globální strategie v červnu 2016, v pěti prioritních oblastech – bezpečnost Unie, odolnost států a společností na východě a na jihu, integrovaný přístup ke konfliktům a krizím, kooperativní regionální uspořádání a globální správa a řízení pro 21. století – a navrhuje možná východiska pro další směřování v nadcházejících letech.

Federica Mogherini ha presentato la terza relazione sui progressi compiuti nell'attuare la strategia globale dell'Unione europea, dal titolo "La strategia globale dell'UE in pratica - Tre anni dopo, prospettive per il futuro", che sarà discussa dai ministri degli affari esteri e della difesa dell'UE al Consiglio Affari esteri di Lussemburgo del 17 giugno 2019. La relazione esamina i progressi compiuti negli ultimi tre anni, dalla presentazione della strategia globale nel giugno 2016, in cinque settori prioritari - sicurezza dell'Unione, resilienza degli Stati e delle società a est e a sud, approccio integrato a conflitti e crisi, ordini regionali cooperativi e governance globale per il XXI secolo - e fornisce possibili orientamenti per la via da seguire nei prossimi anni.

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Federica Mogherini a prezentat cel de al treilea raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Strategiei globale a Uniunii Europene, intitulat „Strategia globală a UE în practică - după trei ani de la elaborare, privind către viitor”, care va fi discutat de miniștrii de externe și ai apărării din UE la Consiliul Afaceri Externe din 17 iunie 2019, de la Luxemburg. Raportul analizează progresele obținute în ultimii trei ani de la prezentarea Strategiei globale, în iunie 2016, în cinci domenii prioritare - securitatea Uniunii, reziliența statală și socială la est și la sud, o abordare integrată a conflictelor și a crizelor, ordinile regionale de cooperare și guvernanța mondială pentru secolul 21 - și oferă posibile orientări pentru anii următori.

Vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová predložila tretiu správu o pokroku pri vykonávaní globálnej stratégie Európskej únie pod názvom „Globálna stratégia EÚ v praxi – po troch rokoch hľadíme do budúcnosti“, o ktorej budú na zasadnutí Rady pre zahraničné veci 17. júna 2019 v Luxemburgu diskutovať ministri zahraničných vecí a ministri obrany EÚ. Správa sa zaoberá pokrokom dosiahnutým za posledné tri roky od predstavenia globálnej stratégie v júni 2016, a to v týchto piatich prioritných oblastiach: bezpečnosť Únie, odolnosť štátov a sociálnych systémov na juhu a východe, integrovaný prístup ku konfliktom a krízam, kooperatívne regionálne usporiadania a globálne riadenie v 21. storočí. Zároveň navrhuje možné smerovanie ďalšieho postupu v nasledujúcich rokoch.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος κ. Φεντερίκα Μογκερίνι παρουσίασε την τρίτη έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τίτλο «Η συνολική στρατηγική της ΕΕ στην πράξη — Τρία χρόνια μετά, κοιτάμε μπροστά»· η έκθεση αυτή θα συζητηθεί από τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΕ στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 17ης Ιουνίου 2019 στο Λουξεμβούργο. Η έκθεση εξετάζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά την τελευταία τριετία, από την παρουσίαση της συνολικής στρατηγικής τον Ιούνιο του 2016, σε πέντε τομείς προτεραιότητας (την ασφάλεια της Ένωσης, την ανθεκτικότητα κρατών και κοινωνιών πέρα από τα ανατολικά και νότια σύνορά μας, τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης έναντι των συγκρούσεων και των κρίσεων, τις περιφερειακές δομές συνεργασίας και την παγκόσμια διακυβέρνηση για τον 21ο αιώνα) και διατυπώνει πιθανές κατευθύνσεις για τη μελλοντική πορεία κατά τα επόμενα έτη.

Korkea edustaja, varapuheenjohtaja Federica Mogherini on esitellyt kolmannen tilannekatsauksen Euroopan unionin globaalistrategiasta ”EU:n globaalistrategia käytännössä – Kolme vuotta takana, katse tulevaan”, josta EU:n ulko- ja puolustusministerit keskustelevat Luxemburgissa 17. kesäkuuta 2019 pidettävässä ulkoasiainneuvoston kokouksessa. Katsauksessa tarkastellaan kolmen viime vuoden aikana saavutettua edistystä sen jälkeen, kun globaalistrategia esiteltiin kesäkuussa 2016, viidellä painopistealalla: unionin turvallisuus, valtioiden ja yhteiskuntien selviytymiskyky EU:n itä- ja eteläpuolella, yhtenäinen lähestymistapa konflikteihin ja kriiseihin, yhteistyöhön perustuvat alueelliset järjestelyt ja globaalihallinta 2000-luvulla. Lisäksi siinä esitetään mahdollisia suuntaviivoja tulevien vuosien varalle.

Visoka predstavnica/potpredsjednica Federica Mogherini predstavila je treće izvješće o napretku u provedbi globalne strategije Europske unije: „Globalna strategija EU-a u praksi – pogled u budućnost nakon tri godine”. O izvješću su na sastanku Vijeća za vanjske poslove 17. lipnja 2019. u Luxembourgu raspravljali ministri vanjskih poslova i obrane EU-a. U njemu se razmatra napredak ostvaren zadnje tri godine od predstavljanja globalne strategije u lipnju 2016. u pet prioritetnih područja: sigurnosti Unije, otpornosti država i društava u istočnom i južnom susjedstvu, integriranom pristupu vanjskim sukobima i krizama, kooperativnim regionalnim porecima i globalnom upravljanju za 21. stoljeće te se daju moguće smjernice za djelovanje u narednim godinama.

Върховният представител и заместник-председател Федерика Могерини представи третия доклад за напредъка по изпълнението на Глобалната стратегия на Европейския съюз, озаглавен „Глобалната стратегия на ЕС на практика — три години по-късно и в бъдеще“, който ще бъде обсъден от министрите на външните работи и на отбраната на ЕС на заседанието на Съвета по външни работи от 17 юни 2019 г. в Люксембург. В доклада се разглежда напредъкът, постигнат през последните три години след представянето на Глобалната стратегия през юни 2016 г. в пет приоритетни области — сигурността на Съюза, устойчивостта на държавата и обществото на изток и на юг, интегриран подход към конфликти и кризи, регионален ред, основан на сътрудничество, и глобално управление през 21-ви век. В него се предоставят също насоки за бъдещи действия през идните години.

Federica Mogherini az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a Bizottság alelnöke előterjesztette az EU globális stratégiájának végrehajtása terén elért eredményekről szóló harmadik jelentést „Az EU kül- és biztonságpolitikára vonatkozó globális stratégiája a gyakorlatban – Az eltelt három év összegzése és a következő lépések” címmel, amelyet az EU külügy- és védelmi miniszterei a 2019. június 17-i luxemburgi tanácsülésen fognak megvitatni. A jelentés áttekinti az elmúlt három évben, a globális stratégia 2016. júniusi előterjesztése óta az öt prioritási területen elért eredményeket – az Unió biztonságával, a keleti és déli szomszédságunk állami és társadalmi rezilienciájával, a külső konfliktusok és válságok integrált megközelítésével, az együttműködésen alapuló regionális szerveződésekkel, valamint a 21. századi globális kormányzással kapcsolatos eredményeket –, valamint kijelöli a következő évek munkájának lehetséges irányait.

Pages