ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာ အီးယူစီမံကိန္းမ်ား

The EU seeks to ensure coherence between actions supported by bilateral programmes and projects financed under thematic or regional instruments.