ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

Contacts

ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

Postal address: 
လွည္းတန္းစင္တာ၊ ျပည္လမ္းႏွင့္ လွည္းတန္းလမ္းေထာင့္ (ဆ႒မထပ္)၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမို႕၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ

Phone number: 
Tel: +95 (0)1 230 56 50


Additional contact info: 

သတင္းမီဒီယာဆိုင္ရာ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္


Valerie Zirl ဗာလရီ ဇားလ္


သတင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးအရာရိွ


Valerie.ZIRL@eeas.europa.eu


ဖုန္း +95 (0)1 230 56 50


လက္ကိုင္ဖုန္း +95 (0)92 6114 9098Head of the Delegation: 
Kristian Schmidt