ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

Launch of project to support older people and those with disabilities affected by COVID-19

06/07/2020 - 15:16
News stories

ရန်ကုန် ၊ ဇူလ ုင်လ ၆ ရက် ၊ ၂၀၂၀ ။ ။ ဉရ ောပသမဂ္ဂသည် COVID-19 ကပ်ရ ောဂ္ါရ ကောင ် ထိခိိုက်ခံစောားရေ သည ် မမေ်မောနိိုင်ငံမှ သက်ကကီား ွယ်အိိုမ ောားနှင ် မသေ်စွမ်ားသူမ ောားကိို ကူညီရထောက်ပံ မည ် စီမံကိေ်ားအောား ယူရိို ၁.၄၃ သေ်ား ( မမေ်မောက ပ်ရငွ ၂.၂ ဘီလ ံ) ပံ ပိိုားရပားမည်မြစ်ပပီား လူဉီားရ ငါားသေ်ားရက ော်ကိို အကူအညီမ ောား ရပားနိိုင်မည်မြစ်သည်။ အဆိိုပါစီမံကိေ်ားကိို က ေ်ားမောရ ားနှင ် အောားကစောားဝေ်ကကီားဌောေနှင ် အမပည်မပည်ဆိိုင် ော သက်ကကီား ွယ်အိို ရစောင ်ရ ှောက်ရ ား အြွ ွဲ့တိို က ပူားရပါင်ားအရကောင်အထည်ရြော်ရဆောင် ွက်မည်မြစ်ပါသည်။

COVID-19 ရ ောဂ္ါသည် သက်ကကီား ွယ်အိိုမ ောားနှင ် မသေ်စွမ်ားသူမ ောားကိို အထူားအနတ ောယ် ှိရစပပီား ရသဆံိုားမှုနှုေ်ား မှော ရ ောဂ္ါမပင်ားထေ်ရစနိိုင်သည ် နှလံိုား၊ ဆီားခ ိျို၊ အသက်ရူလမ်ားရ ကောင်ားဆိိုင် ောရ ောဂ္ါနှင ် ကင်ဆောက သိို ေဂ္ိို ရ ောဂ္ါအခံ ှိ သည ် အသက်အ ွယ်ကကီား င ်သူမ ောား ကောားတွင် မမင ်မောားသည်ကိိုရတွွဲ့ ပါသည်။
တခ ိေ်တည်ားမှောပင် COVID-19 ကပ်ရ ောဂ္ါရ ကောင ် ပံိုမှေ်ဝင်ရငွ ှိမှုနှင ် က ေ်ားမောရ ားရစောင ်ရ ှောက်မှုအောား လက်လှမ်ား မီ ေ် အခက်အခ မ ောားမ ှာ ပ ိုမ ိုက ြီးထ ှာြီးလှာသဖြင ့် ယခင့် တည့်ြီး ရိုန့်ြီး န့်လှုပ့်ရ ှာြီးနနရသည ် သက်ကကီား ွယ်အိို မ ောားနှင ် မသေ်စွမ်ားသူမ ောားအနပေါ် အခ ိျိုားအစောားမညီမျှရသောသက်ရ ောက်မှုမ ောား ှိလောနိိုင်သည်။ COVID-19 ရ ကောင ် ရစ◌ျး ားမ ောားလည်ား ပိတ်ထောား ပပီား အမခောားရသော ဝင်ရငွ လမ်ားမ ောားကိိုလည်ား ကေ ်သတ်ခံထောား မခင်ားရ ကောင ် သိေ်ားနှင ်ခ ီ ရသော လူမ ောားကိို ဆင်ား တွင်ားသိို တွေ်ားပိို နနသ သ ို ှိရေသည်။
ယခို COVID-19 ရ ောဂ္ါကောကွယ်ထိေ်ားခ ျိုပ်ရ ားအစီအစဉ်တွင် က ေ်ားမောရ ားနှင ် အောားကစောားဝေ်ကကီားဌောေသည် သက်ကကီား ွယ်အိိုမ ောားနှင ် မသေ်စွမ်ားသူမ ောားကိို ကောကွယ်ရပား ေ် သီားသေ ်အစီအစဉ်မ ောားလိိုအပ်ရ ကောင်ား သတိမပျိုခ ပပီားမြစ် ပါသည်။ ဉရ ောပသမဂ္ဂမှ ပံ ပိိုားသည ် ယခိုစီမံကိေ်ားအသစ်မှ တဆင ် အမပည်မပည်ဆိိုင် ော သက်ကကီား ွယ်အိို ရစောင ်ရ ှောက် ရ ား အြွ ွဲ့သည် COVID-19 ရ ောဂ္ါကူားစက်ခံ နိိုင်ရမခြွယ်အ ှိဆံိုားသူမ ောားကိို လူမှုအသိိုင်ားအဝိိုင်ားက ပိိုမိိုကောကွယ်ရပားနိိုင် ရ ားအတွက် တိိုက်ရိိုက်ပံ ပိိုားမှုမ ောား လိုပ်ရဆောင်သွောားမည်မြစ်ပါ သည်။
စီမံကိေ်ားမှ COVID-19 အောားရ ှွဲ့တေ်ားမှ ကိုသရပားရေသည ် က ေ်ားမောရ ားဝေ်ထမ်ား ၃၆၀၀ ခေ ်နှင ် ရစတေော ဝေ် ထမ်ားမ ောား ကိို PPE ဝတ်စံိုမ ောားရထောက်ပံ မခင်ား၊ လက်ရဆားရဘစင်မ ောားတပ်ဆင်ရပားမခင်ား၊ သက်ကကီား ွယ်အိိုမ ောား နှင ် မသေ်စွမ်ားသူမ ောား အတွက် သီားသေ ် ရစောင ် ကည ်လူေောရဆောင်မ ောား တည်ရဆောက်မခင်ားနှင ် စီမံခေ ်ခွ မခင်ား တိို အတွက် ပံ ပိိုားရပားသွောားမည ်အမပင် ရဆားခေ်ားမပသ ေ် ခက်ခ ရေသည ် ယခိုက သိို အခ ိေ်တွင် အသက်ကယ် မကူားစက်နိိုင် ရသောရ ောဂ္ါ ှောရြွစစ်ရဆားမှု မ ောားနှင ် ရဆားရံိုရဆားခေ်ားမ ောားသိို လွ ရမပောင်ားရပားမခင်ားမ ောား ကိိုလည်ား ယခိုစီမံကိေ်ားမှ ဆက်လက် ရဆောင် ွက်ရပား သွောားမည်မြစ်ပါ သည်။ ထိို အမပင် စီမံကိေ်ားအတွင်ား က ေ်ားမောရ ားနှင ် အောားကစောားဝေ်ကကီား ဌောေနှင ်အတူ COVID-19
နှင ်ပတ်သက်သည ် အသိ ပညောရပားလှုပ် ှောားမှုမ ောားကိို မပျိုလိုပ် ကော မပည်သူလူ ထိုအောား ကိိုယ်တိိုင် COVID-19 ကိို ကောကွယ်နိိုင်ရစ ေ် အသိပညောရပားသွောား မည်မြစ်ပါ သည်။
ထိို မပင် လူမှုဝေ်ထမ်ား၊ ကယ်ဆယ်ရ ားနှင ် မပေ်လည်ရေ ောခ ထောားရ ားဝေ်ကကီားဌောေနှင ် ပူားရပါင်ားရဆောင် ွက်မှုနှင ် အတူ မမေ်မောနိိုင်ငံ ှိ မသေ်စွမ်ားဉီားရ ၅,၀၀၀ ရက ော်ကိိုလည်ား တစ်ဉီားလျှင် က ပ်ရငွ ၃၀,၀၀၀ နှုေ်ားမြင ် ရထောက်ပံ ရ ကား တစ်ကကိမ်ရပားအပ်သွောားမည်မြစ်ပါသည်။
“ ဉရ ောပသမဂ္ဂ COVID-19 ကောကွယ်ထိေ်ားခ ျိုပ်ရ ားအစီအစဉ်ဟောဆိို င် ထိိခိုက်အလွယ်ဆံိုားသူရတွကိို မရမ က ေ်ခ ရစြိို အထူား ရသခ ောရအောင်လိုပ်ရဆောင်ထောားပါတယ်။ ဒါရ ကောင ် က ေ်ားမောရ ားနှင ် အောားကစောားဝေ်ကကီား ဌောေ၊ အမပည်မပည်ဆိိုင် ောသက်ကကီား ွယ်အိိုရစောင ်ရ ှောက်ရ ားအြွ ွဲ့တိို ရဆောင် ွက်မှုကတဆင ် အခိုလိို အက ပ်အတည်ား ကောလ မှော သက်ကကီား ွယ်အိိုမ ောားေ မသေ်စွမ်ားသူမ ောားကိို ကူညီရထောက်ပံ ပပီား ကျွန်ိုပ်တိို စည်ားလံိုားညီညွတ်မှုကိို မပသ တော ဂ္ိုဏ်ယူမိပါတယ်” ဟို မမေ်မောနိိုင်ငံဆိိုင် ော ဉရ ောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကကီား H.E. Kristian Schmidt ကရမပော ကောားသည်။
“ သက်ကကီားအမ ိျိုားသောား၊ အမ ိျိုားသမီားရတွေ မသေ်စွမ်ားသူရတွအရပေါ်အခ ိျိုားအဆမမျှစွောသက်ရ ောက်ရေတ မညီမျှမှုရတွဟော COVID-19 န ှာင ့် မမင်သောလောခ ပါတယ်။ ဉရ ောပသမဂ္ဂက ပံ ပိိုားတ ဒီ ေ်ပံိုရငွဟော နိိုင်ငံတစ်ဝေ်ားမှော ှိတ ရ ောဂ္ါကူားစက်ခံ နိိုင်ရမခအမ ောားဆံိုားသူရတွကိို COVID-19 ကရေကောကွယ်ြိို မှေ်ကေ်တ ကကိျိုတင်ကောကွယ်မှုမ ောား လိုပ်နိိုင်ရံိုသောမက ဝင်ရငွေ က ေ်ားမောရ ားရစောင ်ရ ှောက်မှုကိို ှိရစြိို ကူညီ ောမှော အလွေ်အ ားပါပါတယ်” ဟို အမပည်မပည်ဆိိုင် ော သက်ကကီား ွယ်အိိုရစောင ်ရ ှောက်ရ ားအြွ ွဲ့၏ Country Director မြစ်သူ Mr.Godfred Paul ကဆိိုသည်။
ကျွန်ိုပ်တိို အရေမြင ် မမေ်မောအစိိုား ၏ COVID-19 ကောကွယ်ထိေ်ားခ ျိုပ်ရ ားအစီအစဉ်မ ောားကိို ပံ ပိိုား ေ်အတွက် က ေ်ားမောရ ားနှင ် အောားကစောားဝေ်ကကီားဌောေ၊ ဉရ ောပသမဂ္ဂတိို ေ လက်တွ လိုပ်ကိိုင်သွောား ေ် ရမျှော်လင ်ထောားပါသည်။

Languages:
Editorial Sections: