ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူေစျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္တြင္းရွိ ဥေရာပသမဂၢ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Myanmar, 27/01/2020 - 06:21, UNIQUE ID: 200127_3
Local Statements

ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ၾကီး ၊ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔၀င္နိုင္ငံမ်ားမွ သံအမတ္ၾကီးမ်ားနွင့္ သံရံုးအၾကီးအကဲမ်ားမွ ေအာက္ပါသေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ေၾကညာလိုက္သည္ ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ အတြင္း က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူျခင္းသည္ အေရးပါေၾကာင္းကို ဥေရာပသမဂၢက တစိုက္မတ္မတ္ အေလးေပးေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။

 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လုံၿခဳံေရးစစ္ဆင္မႈမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ ႀကီးမားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အင္အားအလြန္အကြၽံသုံးစြဲမႈတို႔ကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ အၿပီးသတ္ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါသည္။

 

ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔၌ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးေတာ္က ခ်မွတ္ခဲ့ေသာအမိန႔္တြင္ ၎၏ ပဏာမဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ယာယီအစီအမံမ်ား ၫႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ တရားမွ်တမႈကို ေရွးရႈ၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးေတာ္က ခ်မွတ္ေသာအမိန႔္ကို အျပည့္အဝလိုက္နာလုပ္ေဆာင္ပါမည္ ဟု ကြၽႏ္ုပ္တို႔မွ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။

 

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ျပင္းထန္မႈႏွင့္ အတိုင္းအတာ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ႀကီးမားစြာခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ အင္အားအလြန္အကြၽံသုံးစြဲမႈတို႔ကို ဝန္ခံအသိအမွတ္ျပဳရာတြင္ အေရးပါသည့္ ဤကနဦးေျခလွမ္းတို႔ကို ဥေရာပသမဂၢက ႀကိဳဆိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အျပည့္အဝ အသိအမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ေပးေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုဆီသို႔ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းမွတစ္ဆင့္ လွမ္းခ်ီရာတြင္ ပိုမိုအေျခအေနတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ဤအခြင့္အလမ္းမ်ားကို အသုံးခ်လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

 

ထိခိုက္နစ္နာသူအားလုံးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ စာနာဝမ္းနည္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ကို ဥေရာပသမဂၢက ႀကိဳဆိုၿပီး သေဘာထားထပ္တူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္မူ ခိုင္မာထိေရာက္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲလက္ေတြ႕လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္တိုင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္အညီ ယခုအခါတြင္ လုံေလာက္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဤ ႀကီးမားေသာ ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို တရားမွ်တစြာ စီရင္ႏိုင္ရန္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ လက္ေတြ႕အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚမႈမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြင္း အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ႀကိဳဆိုပါသည္။

 

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပဋိပကၡမ်ား၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကူညီရန္ ဥေရာပသမဂၢက အသင့္ရွိေနပါသည္။

 

  

 

 

Press contact:

Valerie ZIRL

Public Diplomacy Adviser

valerie.zirl@eeas.europa.eu

Languages:
Editorial Sections: