ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

၂၀၂၀ခုႏွစ္ ရႈးမန္းဆုမ်ားအတြက္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္း

15/01/2020 - 10:38
News stories

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔သည္ ဒီမိုကေရစီ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔ ျမွင့္တင္ရာတြင္ ထူးခၽြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားအား ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည့္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္၏ ရႈးမန္းဆုမ်ားအတြက္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားအား ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိပါသည္။


ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳလ်က္ရွိၾကသည့္ ၎၏အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ေသာ ရႈးမန္းဆုမ်ားအတြက္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္မွစ၍စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရႈးမန္းဆုမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဒီမိုကေရစီ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔အား ကာကြယ္ရန္အတြက္ ခ်ထားေသာ ၎တို႔္၏ကတိကဝတ္မ်ားအတြက္ ရပ္တည္ကာ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံခဲ့ၾကေသာ သူတို႔အား ၎တို႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရည္အေသြးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ခ်ီးေျမွာက္ေသာ ဆုမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဆုမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသာမက နယ္ျခားေဒသမ်ားရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ကိုင္လိုသည့္ စိတ္တူကိုယ္တူအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးေထာက္ပံကာ တစ္ဦးဆီမွတစ္ဦးသင္ယူေလ့လာႏုိင္ေစရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။

 

ရႈးမန္းဆုမ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္း

 

ရႈးမန္းဆုမ်ားသည္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သကဲ့သို႔ ဥေရာပသမဂၢတည္ေထာင္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည့္ ေရာဘတ္ရႈးမန္းအား အဆြဲျပဳ၍ေပးထားေသာ အမည္ျဖစ္ပါသည္။ ရႈးမန္းဆုမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဒီမိုကေရစီ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းၾကား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နားလည္ႏုိင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရးတို႔ ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ထူးခၽြန္စြာေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးေျမွာက္ရန္အတြက္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္က်ေရာက္ခဲ့ေသာ ေရာမစာခ်ဳပ္၏ ႏွစ္(၆၀)ျပည့္အထိမ္းအမွတ္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ ပထမဆံုးေသာ ရႈးမန္းဆုရွင္မ်ားမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ၏ ေရွ႕ေန ဦးကိုနီ (ကြယ္လြန္)၊ Nyein (Shalom) Foundation၏ ဒါရိုက္တာ ေဒၚဂ်နန္လေတာ ႏွင့္ Equality Myanmar၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းတို႔ပဲျဖစ္ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္း၏ ႏွစ္(၇၀)ျပည့္ႏွစ္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္မႈ ရႈးမန္းဆုမ်ားအား လူအခြင့္အေရးျမွင့္တင္ရာတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ခဲ့သူ သံုးဦး - Myanmar Now မွ ကိုေဆြဝင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ Cheery Zahau ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ေဒၚခင္သန္းေထြး - တို႔အား ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ကား ကခ်င္လူ႔အခြင့္အေရးျမွင့္တင္သူတစ္ဦးျဖစ္သကဲ့သို႔ Htoi Gender Development Foundation၏ ဒါရိုက္တာတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည့္ ေဒၚနန္းပု၊ ရိုဟင္ဂ်ာအခြင့္အေရးျမွင့္တင္သူျဖစ္သကဲ့သို႔ Centre for Social Integrity ၏ တည္ေထာင္သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည့္ ေအာင္ေက်ာ္မိုးႏွင့္ လူအခြင့္အေရးဆုိင္ရာေရွ႕ေန ေရာဘတ္ဆန္းေအာင္တို႔အား ရႈးမန္းဆုမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။

 

ရႈးမန္းဆုမ်ားအား မည္သူမ်ားအား ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ပါသနည္း။

 

အဆိုျပဳခံရသူမ်ားသည္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သုေတသနပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ လူမႈဝန္ထမ္းမ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ားသာမက အျခားေသာ မည္သူမဆိုျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ရာထူး၊ အလုပ္အကိုင္မ်ားသည္ အဓိကမဟုတ္ဘဲ ၎တို႔၏ ဒီမိုကေရစီ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လူအခြင့္အေရး စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္သာ အေရးႀကီးပါသည္။ ရႈးမန္းဆုမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဒီမိုကေရစီ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လူအခြင့္အေရး တိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံအားထုတ္ခဲ့သည့္ သူမ်ားအား ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ေသာဆုျဖစ္ပါသည္။

 

၂၀၂၀ခုႏွစ္၏ ရႈးမန္းဆုရွင္ေရြးခ်ယ္ပံု အဆင့္ဆင့္

 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ရႈးမန္းဆုအေရြးခံပုဂၢိဳလ္မ်ားအား လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းကျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခ်င္းကျဖစ္ေစ အဆိုျပဳႏုိင္ပါသည္။

အဆိုျပဳလႊာ အသံုးျပဳ၍ အဆိုျပဳခံရသူ၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ထူးခၽြန္မႈမ်ားကိုရွင္းလင္းေဖာ္ျပကာ DELEGATION-MYANMAR-PRESS-AND-INFORMATION@eeas.europa.eu သို႔ အီးေမးလ္ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ အဆိုျပဳျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ႀကီး ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ားသည္ ဆုရွင္မ်ားအား အဆိုျပဳခံရသူမ်ားအနက္မွ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 

အခ်ိန္စာရင္း

 

အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းမႈအား ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၅)ရက္ေန႔မွ (၃၀)ရက္ေန႔အထိ ဖြင့္ထားေပးမည္ျဖစ္သည္။

 

အဆိုျပဳလႊာမ်ားအား ဇန္နဝါရီလ (၃၀)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။ ေနာက္က်မွ တင္သြင္းလာသည့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါ။

 

ဥေရာပကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဆုရွင္မ်ားအား ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွစ၍ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 

၂၀၂၀ခုႏွစ္၏ ရႈးမန္းဆုရွင္မ်ားအား ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ႀကီး ခရစ္ရွန္ရွမစ္မွ တည္ခင္းက်င္းပမည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေၾကျငာေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Editorial Sections: