ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

ျမန္မာ့ပညာေရးက႑အေပၚ EU ၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ေနာက္ထပ္တစ္ဆင့္ ျမင့္တက္ျခင္း

05/11/2019 - 11:53
Publications

အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ အေျခခံပညာေရး သင္ယူရရွိေရး အစီအစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားရွိ ကေလးသူငယ္ေပါင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔အား အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူေပးခဲ့သည္။ ပညာေရးက႑အတြက္ EU ၏ အစီအစဥ္အသစ္မ်ားႏွင့္ ယူ႐ို ၂၂၁သန္း ဘတ္ဂ်က္တို႔ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ ဥေရာပသမဂၢက ေပးေနေသာ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား ေနာက္ထပ္္တစ္ဆင့္ ထပ္မံျမင့္တက္သြားၿပီျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု - UNICEF Myanmar

စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၅ရက္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္္

“ဘယ္ႏိုင္ငံသားမဆိုိုျဖစ္ေစ ဘယ္ဘာသာစကားမဆိုို ေျပာဆိုသည္ျဖစ္ေစ ဘယ္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမဆိုိုျဖစ္ေစ၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေျခအေနတို႔ အဘယ္မွ် ကြဲျပားေနသည္ျဖစ္ေစ ပညာေရးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္္ အေရးပါတဲ့အျပင္ ၎ဟာ လူသားအားလံုးရဲ႕ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးလည္း ျဖစ္ပါတယ္္” ဟု EU သံအမတ္ႀကီး ခရစ္ရွန္ရွမစ္ဒ္က ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ အေျခခံပညာေရးစနစ္ တည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေျပာခဲ့ပါသည္။ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခခံပညာေရး သင္ယူရရွိေရး အစီအစဥ္သည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးက႑တြင္ EU က ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ပထမဦးဆံုး အစီအစဥ္မ်ားအနက္္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။

ပညာေရးသည္ ဥေရာပသမဂၢက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အဓိက အေထာက္အကူေပးေနေသာ နယ္ပယ္မ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ မတ္လ ၂၀၁၉ခုႏွစ္္တြင္ EU က ၎၏ ပထမဆံုးေသာ ဘတ္ဂ်က္ေထာက္ပံ့ကူညီေရး အစီအစဥ္ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စတင္ခဲ့သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္ၿပီး EU၊ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ၊ UNICEF တို႔က ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ထားသည့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ အေျခခံပညာေရးစနစ္ တည္ေဆာက္ေရးအစီအစဥ္ (BoQBEP၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၉) သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၏ အႀကံျပဳခ်က္္မ်ားႏွင့္အညီ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ကေလးငယ္မ်ားအားလံုးအတြက္ ဘာသာ၊ တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႈ၊ လူမ်ိဳး၊ က်ား/မ သို႔မဟုတ္ ႏို္င္ငံသားျဖစ္မႈတို႔အေပၚ မခြဲျခားဘဲဲ အားလံုးအက်ံဳးဝင္ ပညာေရးစနစ္တစ္ခု ရရွိေပၚေပါက္ေစႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၎အစီအစဥ္သည္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၄ခုတြင္ ကေလးငယ္မ်ားအား ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးခဲ့သည့့္္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ အေျခခံပညာေရးစနစ္ ရရွိေရးအစီအစဥ္ (၂၀၁၂-၂၀၁၆) မွ ရရွိလာေသာ ရလဒ္မ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍ စီမံတည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

QBEP သည္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးရရွိႏိုင္မႈကိုု ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ အေထာက္အ ကူျပဳခဲ့႐ံုမွ် သာမက ပညာေရးမူဝါဒအသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴ ဟာစီမံခ်က္သည္ QBEP ေအာက္တြင္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ QBEP သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စုစုေပါင္း ယူ႐ို ၂၂၁သန္းခန္႔ အသံုးျပဳမည့္ ပညာေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစာခ်ဳပ္(ESRC) ဟုေခၚေသာ EU ၏ ပထမဆံုးေသာ ဘတ္ဂ်က္ေထာက္ပံ့ကူညီေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေျခခံမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္လည္း ပါဝင္ကူညီ ခဲ့ေသးသည္။ ယင္းျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢသည္္ မူလတန္းပညာေရးအတြက္္ ေထာက္ပံ့ရာမွ အလယ္တန္းပညာေရးအဆင့္ TVET၊ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔အထိ တိုးခ်ဲ႕ကူညီီလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

EU သည္ ပညာေရးက႑အား ယူ႐ိုေငြ ၂၂၁သန္း ေထာက္ပံ့႐ံုမွ်သာမက ရခိုင္ျပည္နယ္အပါအဝင္ တိုင္းရင္း သားေဒသမ်ားတြင္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာပညာေရး ရရွိမႈကိုု ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ အစိုးရ၊ အရပ္ဖက္ ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ ဆက္လက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလ်က္ရွိသည္။ “မတူကြဲျပားတဲ့ဲ့ တိုင္းရင္းသားအုပ္စေတြနဲ႔႔ ယဥ္ေက်းမႈေတြြအၾကား မတူကြဲျပားမႈအေပၚ လက္ခံႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔႔ကို္ အားေပးပ်ိဳးေထာင္ရန္အတြက္အျပင္ အခ်င္းခ်င္းအၾကား နားလည္ႏိုင္စြမ္းကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ပညာေရးဟာ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးတဲ့့ အရာတစ္ ခုျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ တစ္ျပည္လံုးက လူေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမယ့္ ပညာတတ္ အရည္အခ်င္းရွိ ျပည္သူေတြကို လိုအပ္ေနပါတယ္။ "EU အေနနဲ႔ QBEP နဲ႔ BoQBEP တို႔ ပိတ္သိမ္းတာဟာ သိသိသာသာ ပမာဏတိုးခ်ဲ႕ထားတဲ့ EU ပညာေရးအေထာက္အပံ့ေတြဆီ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအဆင့္ ကူးေျပာင္းသြားတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု EU သံအမတ္ႀကီး ခရစ္ရွန္ရွမစ္ဒ္က နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဆိုခဲ့ပါသည္။  

BoQBEP ရလဒ္ကိန္းဂဏန္းမ်ား -

  • ကေလးငယ္ေပါင္း ၃၀၀,၀၀၀ ႏွင့္အထက္ စာဖတ္စြမ္းရည္မ်ား ျမင့္တက္ေစရန္အတြက္ သင္ေထာက္ကူ ဖတ္စာအုပ္မ်ား ရရွိ
  • အိုးအိမ္စြန္႔ခြာခဲ့ရေသာ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရသူူ ကေလးငယ္ေပါင္း ၁၆,၀၀၀ ႏွင့္အထက္ ပညာသင္ယူခြင့္ ဆက္လက္ရရွိ
  • ေက်ာင္းေပါင္း ၃၈ေက်ာင္း ျပင္ဆင္ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း၏ အသီးအပြင့္မ်ားကို ကေလး ငယ္ေပါင္း ၁၂,၀၀၀ ႏွင့္အထက္ ခံစားရရွိ
  • မြတ္စလင္ႏွင့္ ရခိုင္ ဆရာမ်ားအပါအဝင္ ဆရာေပါင္း ၂,၀၀၀ ႏွင့္အထက္ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့
  • စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းေနသူအျပင္ စခန္းမ်ားတည္္ရာ ရပ္ရြာရွိ ႀကီးေကာင္ဝင္အရြယ္ လူငယ္ေပါင္း ၁,၀၀၀ ႏွင့္အထက္တို႔ထံသု႔ိ ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာေရးစနစ္္ ေပးႏိုင္ခဲ့
Languages:
Editorial Sections: